Yabancı Dil Eğitimi Programlarında Türk Eğitim Tarihi Dersinin Önemi ve İçeriğine İlişkin Öğrenci Görüşleri


STUDENTS’ VIEWS ON THE IMPORTANCE AND CONTENT OF “TURKISH HISTORY OF EDUCATION” COURSE IN GERMAN AND ENGLISH LANGUAGE TEACHING CURRICULA


Yrd. Doç. Dr. Arda ARIKAN, Yrd. Doç. Dr. Şerife ÜNVER & Öğr. Gör. H. Sezgi SARAÇ-SÜZER


ÖZET
Bu çal ı ş mada, genel kültür derslerinin nicelik olarak art ı r ı lmas ı yla birlikte bir genel kültür dersi olarak ders program ı na al ı nan Türk E ğ itim Tarihi dersinin yabanc ı diller ö ğ retmen yeti ş tirme program ı ndaki yeri ve önemi bu dersin yap ı land ı r ı lmas ı için yürütülmü ş bulunan bir anket çal ı ş mas ı n ı n ekseninde ele al ı nm ı ş t ı r. Çal ı ş man ı n amaçlar ı aras ı nda, söz konusu dersin gereklili ğ i, içerik düzenlenmesi ve yöntemi hakk ı nda ön bilgi edinilmesi bulunmaktad ı r. Çal ı ş man ı n verilerini, Yabanc ı Diller E ğ itimi Bölümü Alman ve İ ngiliz Dili E ğ itimi Anabilim dallar ı lisans programlar ı nda ö ğ renim görmekte olan ö ğ rencilerin (n=100) yeni programda yer alan Türk E ğ itim Tarihi dersi ile ilgili görü ş leri olu ş turmaktad ı r. Ö ğ rencilere uygulanan anket 15 maddelik Likert tipi sorulardan olu ş maktad ı r ve ölçek uyguland ı ktan sonra toplanan veriler SPSS 11.0 istatistik program ı arac ı l ı ğ ı yla analiz edilmi ş tir. Ölçe ğ in güvenirlik çal ı ş mas ı da yap ı lm ı ş ve Cronbach Alpha de ğ eri 0.83 olarak bulunmu ş tur. Ara ş t ı rman ı n sonuçlar ı ö ğ rencilerin Türk e ğ itim tarihi hakk ı ndaki bilgilerini yetersiz bulduklar ı n ı , dersin gerekli ğ ine inand ı klar ı n ı ve bu dersin ö ğ renci merkezli olarak yap ı land ı r ı lmas ı gerekti ğ ini göstermi ş tir.


ABSTRACT
In this study, the place and importance of History of Turkish Education Course, included in the curriculum with the purpose of increasing the number of courses on gene ral knowledge, has been investigated through a questionnaire designed to construct the course content. The primary goal of the study was to collect student s’ knowledge of and opinions on the content of the course so that a sound syllabus can be prepared. The data have been collected from B.A. students (n=100) studying at Foreign Language E ducation Department, Divisions of Germ an and English Language Teaching. The questionnaire used for the study is composed of 15 Likert type items, and the collected data have been analyzed via SPSS 11.0. The Cronbach Alpha value of the instrument was found to be 0.83. According to the findings of the study, the students find their knowledge of history of Turkish education rather insuffi cient, but believe in the necessi ty of such a course in the curriculum while asking for a student-centered sylla bus to be followed in the delivery of the course.


ANAHTAR KELİMELER: Türk eğitim tarihi, Almanca, İngilizce, ders programı geliştirme, izlence.


KEYWORDS: History of Turkish Education, German, English, curriculum development, syllabus.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education