INIF ÖGRETMENLiGi 1. SINIF ÖGRENCiLERiNiN FEN BiLiMLERI VE FEN BiLGiSi ÖGRETiMiNE YÖNELiK TUTUMLARı


FRESHMAN ELEMENTARY EDUCATION MAJOR STUDENTS' ATTITUDES TOWARD SCIENCE AND SCIENCE TEACHING


Yrd. Doç. Dr. LütfuIlah TÜRKMEN


ÖZET
Bu çalışmada, 1999-2000 öğretim yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Uşak Eğitim FakÜltesi sınıf Öğretmenliği programına kayıt yaptırmış 102 kız vc 89 crkck Öğrencinin fen bilimleri ve fen bilgisi Öğretimine yönelik tutumları ölçülmÜştür. Öğrencilerin tutumlarını ölçmek için Moore ve Foy (1997) tarafindan yeniden dÜzenlenen Fen Bilgisi Öğretimi Tutum Ölçeği-II (FBÖTÖ-II) kullanılmıştır. Öğrencilerin fen bilimleri ve fen bilgisi öğretimine yönelik tutumları olumlu çıkmış ve tutumları cinsiyetlerine, yaşlarına, ÖSS puan yÜzdeliklerine, orta öğretirnde aldıkları fen gurubu derslerinin sayısına, anne ve babalarının eğitim durumuna ve ailelerinin gelir durumuna gÖre istatiksel olarak anlamlı bir fark göstermcrniştir. Sadece geldikleri yerin nÜfus sayısına göre anlamlı bir fark gözlenmiş ve nÜfusu SO.OOO'in Üzerinde olan yerlerden gelen öğrencilerin tutumları di- ğerlerinden fazla çıkmıştır. Orta öğrenimde aldıkları fen derslerinin sayısı fazla olan öğrencilerin tutumları, diğerlerin tutumlarından daha fazla çıkmıştır. Öğ- rencilerin genelde bilimin doğasını anladıkları fakat bilim ve teknolojiyi tam olarak ayırt edemedikleri gÖzlenmiştir. Fen bilgisi öğretimi açısından öğrenci merkezli bir Öğretirnin gerekli olduğunu dÜşünÜrlerken öğretmen merkezli eğitimi de aynı zamanda desteklemişlerdir.


ABSTRACT
In this study, attitudes of 102 female and 89 male students, who were newly enroIled to elementary education program during fall semester of i 999-2000 in Uşak Edueation Faculty, Afyon Kocatepc University, Turkey, toward seience and sciencc teaching were measured by using a newly revised Seience Teaching Attitude Seale-U (ST AS-U) by Moore and Foy (1997). Attitudes of elementary edu- * Yrd. Doç. Dr., AKÜ Uşak Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü - Uşak. cation major students toward seience and science teaching are positive. Their attitudes based on genders, ages, university entranee exam seores' pereentages, the number of seienee eourses taken by the students during their secondary edueation years, edueationlevels of their parents, and income levels of their families do not have any signifieant mean differenees. However, attitudes of students taking more seienee conrses than other students taking required seienee eourses during their high school years are higher than the others. According to population size of eities where they lived, their attitudes toward scienee and seienee teaching showonlyone signifieant mean differenee that attitudes of students coming from the eities whose population are bigger than 50,000 are positively higher than the other students' attitudes. Generally, they support and understand the nature of seienee but they have diffieulty to differentiate science and technology. Also, they support student and teacher centered seience teaching at the same time


ANAHTAR KELİMELER: ınıf öğretmenliği eğitimi, tutumlar,Fen bilgisi eğitimi


KEYWORDS: elementary teaeher education, attitudes, science education

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education