LisE ÖGRENCiLERiNiN PROBLEM ÇÖZME BECERiLERi (


PROBLEM SOLVING SKILLS OF HIGH SCHOOL STUDENTS


Doç. Dr. Fidan KORKUT


ÖZET
Bu araştırma lise düzeyindeki öğrencilerin problem çözme becerilerinin düzeylerini ortaya koymak amacı ilc gerçekleştirilmiştir. Normal ve süper lisede okumakta olan 239'u kız, l55'i erkek toplam 394 öğrenci ile gerçekleştirilen araştlımada veri toplamak için Problem ÇÖzme Envanteri ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmada okul türü, yaş, cinsiyet, annenin eğitimi ve işi, babanın eğitimi ve işi, sosyal destek kaynaklan olarak sı- kıııtılarıııı konuşabildiği, sıkıntılannı anlayan kişiler değiş- kenleri incelenmiştir. Elde edilen başlıca bulgulara göre cinsiyet, okul türü, yaş, babanın işi, bireylerin sorunlarını konuşlukları ve anlaşıldıkları kişilerin kimler olduğu değiş- kenJeri problem çÖzme becerilerini algılamada fark yaratmaktadır. Öğrencilerin annelerinin işi, anne ve babalannın eğitimleri değişkenlerinin ise problem çözme becerilerini değerlendirmelerinde fark yaratmadığı elde edilen diğer sonuçlardır.


ABSTRACT
In this research , perceived problem solving skilllevcls of high school sludents were examined. To collect data, Problem Solving Skills Scale and a form prepared to gather information abont other variables of the program were conducted to totally 394 studenls, 239 of them was female and 155 was male, attending Çankaya High SchooL. Independent variables examined in this research are: sections of high school, age, sex, education levels of parenis, occupations of parenis, with whom they ta1k their problems, who understands them most. To analyse collected data, variance analysis and t test were used


ANAHTAR KELİMELER: algılanan problem çözme becerisi, sosyal destek.


KEYWORDS: pereeived problem solving skills, social support.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education