BiYOLOJi ÖGRETiMiNDE BiLGiSAYAR DESTEKLi ÖGRETiMiN VE ÇALIŞMA YAPRAKLARıNıN ÖGRENCiLERiN BAŞARısı VE BiLGiSAYARA KARŞI TUTUMLARINA ETKILERi


THE EFFECTS OF THE COMPUTER AIDED INSTRUCTION AND WORKSHEETS ON THE STUDENTS' BIOLOGY ACHIEVEMENT AND THEIR ATTITUDES TOWARD COMPUTER


Öğrt. M. Hakan GÜLER & Prof. Dr. Necdet SAĞLAM


ÖZET
Bu çalışmada Bilgisayar Destekli Öğretirnin (BDÖ) geleneksel yönteme göre öğrencilerin biyoloji başarısına ve bilgisayara yönelik genel tutumlarına etkisini ortaya çıkarmak hedeflenmiştir. Bu amaçla, İstanbul İli Kuleli Askeri T-isesi kapsamında bir deneysel çalışma yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemini iki Lise 1. sınıf dahilindeki toplam 51 öğrenci oluşturmuştur. Kontrol grubuna enzimler konusunun işlenmesinin ardından geleneksel yöntem (çalışma yaprağı) ilc öğrencilerin konuyu çalışması sağlanırken deney grubuna BDÖ uygulanmış, öğrencilerin konuyu bilgisayar laboratuvarında birebir öğretici tipinde bir ders yazılımı (Vitamin Biyoloji) ile işlemeleri sağlanmıştır. Öğrencilerin enzimler konusundaki başarılarını ölç- mek üzere geliştirilen başarı testi ve bilgisayara yönelik tutumlarım belirlemek üzere Bilgisayara Karşı Tutum Ölçe- ği, her iki sınıf ta da öğretim öncesinde ve sonrasında uygulanmıştır. Uygulama sonunda hcl' grup için uygulanan ön ve son test başarı ortalamaları arasındaki farklar t testi ile karşılaştırılmış ve BDÖ'nün geleneksel yönteme göre biyoloji başarısında anlamlı bir fark sağlamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Aynı işlem grupların tutum ölçeği puanları için de yapılmış ve gruplar arasında bilgisayara yönelik tutumlar açısından anlamlı bir fark gözlenmemiştir.


ABSTRACT
n this study, we aim to find out the effects of computcr-aided instruction (CAl) on the students' achievement in biology and their attitudes toward the use of computers in biology courses as compared to the traditional methods. Tnorder to find out these effects, an experimental study has been carried out in Kuleli Military High School in IstanbuL. The subjects of the study were 51 students of the first graders from the two sections of the high schooL. In the control group, fırst the subject "enzymes" was taught and then the students studied the subject through a traditional method using worksheets. In the experimental group, CAl was implemented. These students were given the chance of studying the same subject through a selected courseware (Vitamin Biology, a tutor) in the computer laboratory. An achievement test has been designed to measure the success of the students and an attitude scale has been used to display their attitudes toward computer use. The test and the sc ale have been applied to both groups before and after the instruction. The differences between the means of the pre and post tests have been compared via t-test. No significant difference has been found out. It can be concluded that CAl does not have much effect on the students' achievement in biology. The same procedure has 00- en followed in interpreting the results of the attitude sc ale and no significant difference has been observed.


ANAHTAR KELİMELER: bilgisayar destekli öğretim, biyoloji başarısı, bilgisayara yönelik tutumlar.


KEYWORDS: computer aided instruction. biology acrnevement. attitudes toward computer.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education