ÖGRETMENLERiN MATEMATiGiN DOGASI VE ÖGRETiMi iLE iLGili iNANÇLARlNIN MATEMATiK EGiTiMiNDEKi ÖNEMi


IMPORTANCE OF TEACHERS' BELIEFS ABOUT NATURE OF MATHEMATICS AND TEACHING OF MATHEMATICS IN MATHEMATICS EDUCATION


S. Cenap BAYDAR & Doç. Dr. Safure BULUT


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, matematik öğretmenlerinin matematiğin doğası ve öğretimi ile ilgili inançlarının matematik eğitimi açısından önemini açıklayarak bu alanda yapılacak olan araştırmalara, hizmet öncesi ve hizmet içi matematik Öğretmen eğitimi ile ilgili çalışmalara katkıda bulunmaktır. Çeşitli araştırmaların sonuçlarına göre öğretmenlerin matematiğin doğası ve öğretimi ile ilgili inançları hem matematik öğretimininin etkinliğini hem de kendi Öğrencilerinin ayııı konularla ilgili inançlarının oluşmasıııı etkilemektedir. Bu nedenle, bu konular göz önüne alınarak uygtın hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programları hazırlanarak matematik eğitiminin kalitesini artıracak şekilde düzenknmelidir. Bunun gerçekleştirilebiimesi için bu konu ik ilgili gerekli araştırmalar yapılmalıdır. Ayrıca, bu inançların eğitimin hangi aşamalarında ve ne ölçüde etkili olduğu konusu incelenmelidir.


ABSTRACT
The purpase of the study is to explain the importance of beliefs of mathematics teachers about the naturc of mathematics and the teaching of mathematics in Ofdcr to make contribution to the research studies which will be conducted and work on preservice and inservice ınathernatics leacher education. According to results of various research studies, beliefs of teachers about the nature of mathematics and the teaching of mathematics infulence both effectiveness of teaching of mathematics and the occurrence of their students' beliefs about those subjccts. lerıce appropriate preservice and inservice education programs should be organized by taking these beliefs into account to improve the quality of mathematics education. In Ofder lo accompJish this wOfk necessary research studies should be conducted. Marcover, wc should investigate in which stages of education and how much these beliefs are effective.


ANAHTAR KELİMELER: inanç, matematiğin doğası, malematik Öğretimi,matcınatİköğrctıneneğitimi


KEYWORDS: helief. nature of mathematies, teaehing of malhematics, mathematıcs teaeher educatian

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education