Dört-altı yaşlar arasındaki anaokulu çocuklarının duygusal yüz ifadesiyle kendilerini anne-babalarını ve öğretmenlerini algılaması


FOUR-SIX AGED PRESCHOOL CHILDREN'S PERCEPTION OF THEMSELVES THEIR TEACHERS AND PARENTS WITH EMOTIONAL FACIAL EXPRESSIONS


Eylem ÇELİK , Belma TUGRUL & S.Songül YALÇIN


ÖZET
Bu araştmna, dört-altı yaş grubundaki çocuklann kendilerini, öğretmenlerini ve anne-babalarını nasıl algıladıklarını tespit etmek amacıyla yapılmış kesitsel bir araştırmadır. Araştırma, dört-altı yaş grubundaki 96 çocukla sürdürülmüştür. Araştmnada, çocuklann kendilerini, öğretmenlerini ve anne-babalannı algılayışlanm tespit etmek amacıyla, Cüeeloğlu 1%8 tarafından geliştirilen" mutlu, üzgün, şaşırmış ve kızgın" yüz ifadeleri ve bunlara ek olarak "korkmuş" yüz ifadelerinin yer aldığı resimli kartlar kullanılmıştır. Her bir çocukla bireyselolarak çalışılmıştır. Çocuklara sırasıyla kendini, annesini, babasını ve; öğretmeninin algılanmasında, öğretmenlerini bu yüz ifadelerinden hangisiyle eşleştirdiği sorulmuştur. Araştırma 8 ay boyunca devam eden 8 tekrarlı bir araştmnadır. Araştmna grubundaki çocukların kendilerini,anne-babalanm ve öğretmenlerini tanımlamada "mutlu" yüz ifadesini daha fazla tereih ettikleri gözlenmiştir Çocukların kendileri için tercih ettikleri yüz ifadeleri ile anneleri, babalan ve öğretmenleri için seçtikleri yüz ifadeleri arasında da tutarWık olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet, çocuklann kendilerini, anne-babalarını algılamada önemli bir değişken olarak gözlenirken cinsiyetler arasında bir farklılık gözlenmemiştir. Çocukların yaşı büyüdükçe, olumlu" mutlu" algılamada bir artış gözlenmiştir. Anne ve babanın öğrenim durumu sadeee çocuğun kendi ile ilgili algısında etkili bulunmuştur.


ABSTRACT
lıİs research is a cross-sectional research aiming to determine how four-six years old children pereieve themselves, their parents and teachers In this research, it is tried to determine whether the children's perception of themselves. 96 children attended this research. To determine the chil dren' s perceptions of themselves, their parents and teachers picture cards on which there are happy, sad, angry and suprised faeial expressions were used, developed by Cüceloğlu 1968, in addition to them "seared" facial expressions were used. Each child was studied individually. The children were asked to match the facial expressions with themselves, their mothers, fathers and teachers. This research was a 8 time repeated, 8 month lasted research. It was observed that children mostly prefered happy faeial expression to define themselves, their parents and teachers. It was also determined that there was a consisteney between the faeial expressions that they chose for themselves and for their teachers and parents. Gender played an important role for children when pereieving themselves and their parents, whereas, it has no impact on the pereeption of their teachers. As the children's age grew, an incrcase in the amount of positive "happy" pereeption was observed. The literacy of the parents only effected the child perception about themselves.


ANAHTAR KELİMELER: Yüz ifadeleri, algılama, duygular, okulöncesi, öğretmen, ebeveyn


KEYWORDS: Facial expressions, perception, feeling, preschool, teacher, parent

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education