Bilgi işleme modeline dayalı bir dersin fen bilgisi öğretmen adaylarının manyetizma konusundaki başarılarına etkisi


THE EFFECT OF INFORMATION PROCESSING MODEL BASED LESSON ON PRESERVICE SCIENCE TEACHERS’ ACHIEVEMENT IN MAGNETISM


Ars. Gör. Serkan YILMAZ


ÖZET
Bu çalısmanın amacı, Bilgi isleme Modeli’ne (BİM) dayalı bir dersin ögrencilerin manyetizma konusundaki basarılarına olan etkisini arastırmaktır. Bu amaçla, ögrencilerin basarılarını ölçebilmek için arastırmacı tarafından Manyetizma Basarı Testi (MBT) gelistirilmistir. 91 ögrenciyle yapılan pilot çalısmada, kullanılacak materyaller ve veri toplama aracı test edilmis ve elde edilen dönütlere göre gerekli düzenlemeler yapılmıstır. Ana çalısma, 110 Fen Bilgisi birinci sınıf ögretmen adayının katılımıyla gerçeklestirilmistir. Geleneksel ögretim metoduyla ders gören ögrenciler kontrol grubu, BİM ile ders anlatılan ögrenciler deney grubu diye nitelendirilmistir. MBT ön ve son test olmak üzere iki gruba da iki kez uygulanmıstır. Veriler, SPSS programı ile analiz edilmistir. Sonuçlar, deney grubunda bulunan ögrencilerin MBT’deki ortalamalarının kontrol gruptaki ögrencilere göre daha yüksek oldugunu, kovaryans analizi (ANCOVA) sonuçları da bu farkın anlamlı bir fark oldugunu ortaya koymustur.


ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate the effect of Information Processing Model (IPM) based lesson on preservice science teachers’ achievement in magnetism. A Magnetism Achievement Test (MAT) was developed by the researcher for this purpose. Measuring tool and teaching materials were tested in the pilot study that was conducted with 91 students. All the revisions were done according to feedback. The main study was conducted with 110 freshman preservice science teachers. Students instructed with traditional lecturing were tagged as control group, whereas students instructed with the IPM as the experimental group. SPSS was used to analyze the data. Results of the analysis of covariance (ANCOVA) showed that there was a statistically significant difference between the mean scores of experimental and control group students.


ANAHTAR KELİMELER: fizik egitimi, bilgi isleme modeli, bellek, manyetizma, geleneksel ögretim metodu


KEYWORDS: physics education, information processing model, memory, magnetism, traditional lecturing method

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education