Eğitimde alternatif bir değerlendirme yolu: kavram haritaları


AN ALTERNATIVE WAY OF ASSESSMENT IN EDUCATION: CONCEPT MAPS


Arş. Gör. Osman Nafiz KAYA


ÖZET
Anlaml› ö¤renmeyi art›rmak için e¤itimsel bir teknik olarak gelifltirilen kavram haritalar›, günümüzde özellikle fen e¤itiminde s›kça kullan›lan stratejilerden biri haline gelmifltir. Bir konu ile ilgili kavramlar› ve kavramlar aras› iliflkileri grafiksel olarak gösteren kavram haritalar›, ö¤rencilerin kavramlar› nas›l alg›lad›¤›n› ve sentezledi¤ini anlamada, ön kavramlar›n›, kavram yan›lg›lar›n› belirlemede ve kavramsal anlamalar›n› de¤erlendirmede kullan›lan iki boyutlu bir flemad›r. Bu çal›flmada, kavram haritalar›n›n farkl› yaklafl›mlar içerisinde ve hangi kriterlere göre nas›l de¤erlendirilece¤i bir model ile sunulmaya çal›fl›lm›flt›r


ABSTRACT
Concept maps developed for promoting the meaningful learning as an educational technique are the one of techniques frequently used in science education today. Concept maps graphically showing concepts and relationships among concepts about a topic are two-dimensional schemas that are used for understanding how the students perceive and synthesize the concepts, for identifying students’ preconceptions and misconceptions, and for assessing students’ conceptual understanding. In this study, it was intended to present how concept maps are evaluated within different approaches and criteria by the use of a model.


ANAHTAR KELİMELER: değerlendirme, kavram haritası, kavram haritası değerlendirme yaklaşımları


KEYWORDS: evaluation, concept map, assessment approaches of concept map

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education