Çok yönlü zeka alanlarına göre düzenlenen öğretim etkinliklerine ilişkin öğrencilerin görüşleri ve başarıları


THE STUDENTS’ OPINION AND ACHIEVEMENT CONCERNING INSTRUCTIONAL ACTIVITIES BASED ON MULTIPLE INTELLIGENCES THEORY


Öğrt. Gökcan YILMAZ & Yrd. Doç. Dr. Seval FER


ÖZET
Bu çal›flmada, çoklu zeka alanlar›na göre düzenlenen ö¤retim etkinliklerine iliflkin ö¤renci görüfllerinin ve akademik baflar›lar›n›n belirlenmesi amaçlanm›flt›r. Çal›flma grubunu, ‹stanbul Özel ‹stek Kaflgarl› Mahmut ‹lkö¤retim Okulu 5- A s›n›f›n›n 16 ö¤rencisi oluflturmufltur. Araflt›rmada hem nitel, hem de nicel veri kullan›lm›flt›r. Araflt›rma bulgular›na dayal› olarak, çoklu zeka alanlar›na göre düzenlenen ö¤retim etkinliklerinin ö¤rencilerin üzerinde iyi bir etki b›rakt›¤› söylenebilir. Ayr›ca ö¤rencilerin öntest-sontest baflar› puanlar› aras›nda anlaml› fark bulunmufltur.


ABSTRACT
This paper aims to determine opinions and achievements of the students concerning instructional activities based on the multiple intelligences theory. The subjects comprised of sixteen 5th grade ‹stek Özel Kaflgarl› Mahmut primary school students in Istanbul. The study design included both qualitative and quantitative data. Research findings suggested that most of the instructional activities based on multiple intelligences would have a good effect on students. Moreover, there was a significant difference between achievement scores of pretest and posttest of the students.


ANAHTAR KELİMELER: öğretim etkinlikleri, çoklu zeka kuramı, ilköğretim.


KEYWORDS: instructional activities, multiple intelligences theory, primary school.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education