Matematiksel muhakeme yeteneği


MATHEMATICAL REASONING ABILITY


Doç. Dr. Aysun UMAY


ÖZET
İnsanlar› diğer canl›lardan ay›ran en temel özelliği dü- şünebilme yeteneğidir. Muhakeme, bütün etmenleri dikka- te alarak düşünüp ak›lc› bir sonuca ulaşma sürecidir. Bir konuda muhakeme yapabilenler, o konuda yeterli düzeyde bilgi sahibidir ve yeni karş›laşt›ğ› durumu tüm boyutlar›yla inceler, keşfeder, mant›kl› tahminlerde, varsay›mlarda bu- lunur, düşüncelerini gerekçelendirir, baz› sonuçlara ulaş›r, ulaşt›ğ› sonucu aç›klayabilir... Matematiksel muhakeme yaklaş›mlar› nelerdir? Birey- lerin matematiksel muhakeme yaklaş›mlar› neye göre de- ğişmektedir? Kültür farkl›l›klar› muhakeme biçiminin de- ğişmesinde etken midir? Kişilerin belli bir muhakeme “sti- li” var m›d›r, yoksa hangi muhakeme yaklaş›m›n› kullana- cağ› duruma göre mi değişmektedir? Herkes kendine en uygun muhakeme tarz›n› nas›l bulabilir? Bu makalede bu sorular›n yan›tlar› tart›ş›lmaktad›r.


ABSTRACT
The most fundamental features of the human being is capable of thinking. Reasoning is a process to reach a conc- lusion by taking all related factors into account. Individuals who have reasoning ability on a subject are knowledgeable on the related discipline and can analyze new situation which are faced in all aspects, explore, make logical as- sumptions, explain his thoughts, reach conclusions and de- fense his conclusions. In this paper the following questions will be discussed. What are the mathematical reasoning approaches? How in- dividuals’ mathematical reasoning approach does change? Is cultural differences effect change of reasoning styles? Whether individuals have certain reasoning styles or which reasoning approaches they will use according to the situati- on? How can people find the most suitable reasoning styles for themselves.


ANAHTAR KELİMELER: muhakeme, matematiksel muhakeme yeteneği, matematiksel düşünme


KEYWORDS: reasoning, mathematical reasoning ability mathematical thinking

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education