Dereceli Puanlama Anahtarı ve Puanlama Anahtarından Elde Edilen Puanların Uyum Düzeyleri


Comparison of Answer Key and Scoring Rubric For the Evaluation of The Student Performances


Burcu PARLAK & Doç. Dr. Nuri DOĞAN


ÖZET
Bu çalışmada, mesleki bilgi gerektiren uygulamalı bir derste, puanlama anahtarı ve dereceli puanlama anahtarı (DPA-Rubrik) kullanılarak elde edilen puanların uyum düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma bir meslek lisesinin elektrik-elektronik bölümündeki 70 öğrenci ve 6 öğretmenin katılımı ile yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, ölçme araçlarından elde edilen puanlar arasında yüksek bir uyum olduğu görülmüştür. Öğrencilerin 1.dönem notlarıyla, her iki ölçme aracı ile verilen puanlar arasındaki korelasyona bakılmış ve DPA ile verilen puanların korelasyonunun daha yüksek çıktığı görülmüştür. Ancak, iki korelasyon katsayısı farkı 0.05 düzeyinde manidar çıkmamıştır. Regresyon analizi sonucunda, DPA ile verilen puanların ders notlarını yordama düzeyi daha yüksek çıkmıştır.


ABSTRACT
In this study, it is aimed to analyze the adjustment levels of the points obtained by using scoring rubric and answer key for an applied course that requires technical knowledge. The researched was conducted in the electric & electronics major of a vocational high school on 70 students and 6 teachers. Based on the findings obtained it is seen that there is a high correlation between the points obtained by evaluation instruments. The correlation between the points of the students in the first semester and the scores awarded through both assessment methods has indicated that the correlation of the scores given through scoring rubric is higher. The correlation between the points for the first semester and the points obtained by using both scoring instruments were examined and it was seen that the correlation of the points obtained by scoring rubric is higher. However, the coefficient difference between two correlations was 0.05 and it is not significant. As a result of regression analyses, the regression level of points obtained by scoring rubric was higher than that of course points.


ANAHTAR KELİMELER: Puanlama Anahtarı, Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı, Performans Değerlendirme


KEYWORDS: Answer Key, Analitical Scoring Rubric, Performance Assessment

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education