Öğretmen adaylarının sınıf atmosferine ilişikin algıları


PROSPECTIVE TEACHERS’ PERCEPTIONS OF CLASSROOM ATMOSPHERE


Prof. Dr. Kamile ÜN AÇIKGÖZ, Yrd. Doç. Dr. Neşe ÖZKAL & Arş. Gör. Arzu GÜNGÖR KILIÇ


ÖZET
Bu araflt›rman›n amac›, ö¤retmen adaylar›n›n s›n›f atmosferine iliflkin alg›lar›n› ve bu alg›lar›n ö¤rencinin cinsiyeti, ö¤retmenin cinsiyeti ve s›n›f düzeyi ile iliflkilerini incelemektir. Araflt›rmaya Ege Bölgesinde yer alan bir E¤itim Fakültesi’nden 752 (451 bayan ve 301 erkek) ö¤renci kat›lm›flt›r. Arafl- t›rman›n verilerinin çözümlenmesinde Standart Sapma, t-testi, Varyans Çözümlemesi kullan›lm›flt›r. Bulgular (a) ö¤rencilerin s›n›f atmosferine iliflkin alg›lar›n›n olumsuz oldu¤u, (b) ö¤renci alg›lar›n›n ö¤retmenlerinin ve kendilerinin cinsiyetlerine ve s›n›f düzeylerine göre farkl›l›k gösterdi¤i görülmektedir.


ABSTRACT
The purpose of the research is to investigate prospective teachers’ perceptions of classroom atmosphere and their relationship with student gender, teacher gender and grade level. The sample consists of 752 students (451 females and 301 males) of a Faculty of Education in Egean District. Data was gathered by The Scale of Classroom Atmosphere. Mean, Standard Deviation, t-Test and Analysis of Variance were employed to analyse the data. Findings reveal that (a) students’ perceptions of classroom atmosphere are negative, (b) students’ perceptions vary in terms of the teachers’ and their own genders and grade levels.


ANAHTAR KELİMELER: Sınıf Atmosferi, öğretmen adayları, cinsiyet farklılıkları, sınıf düzeyi.


KEYWORDS: classroom atmosphere, prospective teachers, gender and grade level differences.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education