Fen eğitiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının akademik başarıya etkisi


THE EFFECT OF INQUIRY-BASED LEARNING APPROACH IN SCIENCE EDUCATION ON ACADEMIC ACHIVEMENT


Yrd. Doç. Dr. Nilgün TATAR & Prof. Dr.Mustafa KURU


ÖZET
Bu araflt›rmada ilkö¤retim 7. s›n›f ö¤rencilerinin fen bilgisi dersindeki akademik baflar›lar›n› gelifltirmede araflt›rmaya dayal› ö¤renme yaklafl›m›n›n etkilili¤i incelenmifltir. Yans›z olarak seçilmifl deney ve kontrol gruplu deneysel desen kullan›larak yap›lan çal›flma, 2004-2005 y›l› bahar döneminde Ankara ili, Çankaya ilçesi, Beytepe ve Mehmet ‹çkale ‹lkö¤retim okullar›n›n 7. s›n›flar›nda uygulanm›flt›r. Okullar›n deney grubunda araflt›rmaya dayal› ö¤renme yaklafl›m›, kontrol grubunda ise ö¤retmen merkezli aç›klamal› yöntemler (düz anlat›m, soru-cevap, gösteri) kullan›lm›flt›r. Çal›flman›n sonunda elde edilen bulgulara göre; araflt›rmaya dayal› ö¤renme yaklafl›m›n›n kullan›ld›¤› deney grubundaki ö¤rencilerin fen bilgisi dersindeki akademik baflar›lar›, kontrol grubundaki ö¤rencilere göre anlaml› düzeyde farkl›l›k göstermifltir. Deney grubundaki ö¤rencilerin cinsiyetlerine, internet kullan›m ve kütüphanede kaynak tarama bilgilerine göre baflar›lar› aras›nda anlaml› bir farkl›l›k bulunmam›flt›r. Kontrol grubundaki ö¤rencilerin fen bilgisi alan›nda akademik baflar›lar› cinsiyet ve kütüphanede kaynak tarama bilgilerine göre anlaml› farkl›l›k göstermezken, internet kullan›m bilgilerine göre anlaml› farkl›l›k oluflmufltur.


ABSTRACT
This study investigated the effectiveness of inquiry-based learning approach on 7th grade students’ science academic achievement. The study which was conducted by using the quasi- experimental design with the random selected treatment and control group was carried out on 7th grade students of Beytepe and Mehmet ‹çkale Primary Schools located in the city of Ankara, district of Çankaya during the spring semestre within 2004-2005. Inquiry-based learning approach was used in the treatment group and the teacher-centered methods were used in the control group. In the end of the study findings showed that the students in the experimental group who were taught with inquiry-based approach had better acquisition of scientific conceptions than those in the control group who were taught by teacher-centered instruction. No significant differences between experimental group students with respect to gender, use of internet as a source of information and library as a source searching data was found. In control group; no significant differences as to gender and library as a source searching data but a significant difference with respect to use of internet as a source of information was found.


ANAHTAR KELİMELER: Araştırmaya dayalı öğrenme, fen eğitimi, akademik başarı.


KEYWORDS: Inquiry-based learning, science education, academic achievement.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education