İlköğretim öğrencilerinin İngilizce derslerinde kullandıkları iletişim stratejileri


COUMMUNICATION STRATEGIES USED BY PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN ENGLISH COURSES


Öğrt. Arzu ONAT KONUŞMAZ & Yrd. Doç. Dr. Nesrin TOKSÖZ


ÖZET
Bu araflt›rma, ilkö¤retim dördüncü ve beflinci s›n›f ö¤rencilerinin ‹ngilizce derslerindeki çeflitli etkileflim ba¤lamlar›nda sözel etkileflimi sürdürme aç›s›ndan güçlüklerle karfl›laflt›klar›nda ne tür iletiflim stratejileri kulland›klar›n› belirlemek amac› ile yürütülmüfltür. Ö¤rencilerin kulland›klar› iletiflim stratejileri, ‘s›n›f içi etkileflim süreci’, ‘rol oynama etkinlikleri’, ‘güncel konular ve yaflant›lar›yla ilgili sohbetleri’ olmak üzere üç ayr› ba¤lamda ele al›nm›flt›r. Ö¤rencilerin en çok an›msama, anadilden aktar›m ve genelleme stratejilerinden yararland›klar›; bunlar›n yan› s›ra dil de¤ifltirme, ileti azaltma, otoriteye baflvurma, yeniden yap›lanma, iletiden vazgeçme, konudan kaç›nma stratejileri ile dilsel olmayan çeflitli stratejileri de kulland›klar› saptanm›flt›r. Araflt›rman›n bulgular›, ö¤rencilerin yabanc› dil s›n›flar›nda kulland›klar› iletiflim stratejilerinin, düzenlenen etkileflim ba¤- lamlar›na oldu¤u kadar onlar›n dilsel ve iletiflimsel yeterlilik düzeylerine ba¤l› olarak da de¤iflebilece¤ini ortaya koymaktad›r.


ABSTRACT
The objective of this research was to find out which communication strategies the fourth and fifth grade primary school students used in their English courses when they were faced with difficulties in various contexts of interaction. The communication strategies that the students used were analysed in three different contexts: ‘classroom interactions’, ‘roleplays’, ‘conversations about daily events and their lives’. The strategies most used were retrieval, transfer from the native language and overgeneralization. Language switch, message reduction, appeal to authority, restructuring, message abandonment, topic avoidance and non-linguistic strategies were also used. The findings of the research revealed that the type of communication strategies used by primary school students in their English courses may change depending on the contexts of interaction and the students’ linguistic and communication competence.


ANAHTAR KELİMELER: iletişim stratejileri, aradil gelişimi, ilköğretim okulu öğrencileri.


KEYWORDS: communication strategies, interlanguage development, primary school students

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education