YEDİNCİ VE ONUN CU SINIF ÖGRENCİLERİNİN KENDİNİ DEGERLENDİRMESİYLE BULUNAN ÇOKLU ZEKA BOYUTLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA


A STUDY ON SEVENTH AND TENTH GRADE STUDENTS' SELF-ESTIMATED INTELLIGENCE DIMENSIONS


Arş. Gör. Emel UYSAL & Yrd. Doç. Dr. Ali ERYILMAZ


ÖZET
Bu çalışmanın amacı; yedinci ve onuncu sınıf öArencilerinin çoklu zeka boyutlarını öz-de~erlendirme yoluyla belirle- mek ve bu boyutlarla, fen/fizik başarısı, sınıf seviyesi, yaş, cinsiyet, sosyo ekonomik düzey ve okuldaki branşın (fen-matema- tik, Türkçe-matematik, Türkçe-sosyal) ilişkisini araştırmaktır. Çalışmada ölçüm aracı olarak Çoklu Zeka Envanteri kullanıl- mıştır. Çalışma 2003-2004 sonbahar döneminde, Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinden rastgele seçilen 26 ilköğre- tim okulu ve 7liseden toplam 3721 yedinci ve onuncu sınıf ö~rencisi ile yapılmıştır. Elde edilen veriler, çok yönlü varyans (MANOVA) istatistiksel tekni~i ve basit ilişki analizi kullanılarak de~erlendirilmiştir. İstatistiksel sonuçlar, yedinci sınıf, onuncu sınıf ve tüm ö~rencilerin en baskın zeka alanının sosyal-bireylerarası zeka oldu~unu göstermiştir. ÖArencilerin güçlü oldukları diğer zeka alanları sınıf seviyelerine göre de~işkenlik göstermektedir. Basit ilişki analizleri, öğrencilerin fen başarı- larının sosyal-bireylerarası zeka alanlarıyla düşük pozitif bir ilişki içerisinde olduğunu göstermiştir.


ABSTRACT
This studyaimed to explore the self-estimated intelligence dimensions of seventh and tenth grade students, and the relationship between these dimensions and science/physics achievement, grade level, age, gender socio economic status and branch in school (science-math,literature-math, social sciences-literature). In this study a Multiple Intelligence Inventory was used as a measuring instrument. The study was conducted in randomly selected 26 elementary and 7 high school s thro- ughout Çankaya, Keçiören and Yenimahalle districts of Ankara with a total of 3721 seventh and tenth grade students in Fall 2003-2004 semester. The data obtained were analyzed by using multivariate analysis of variance (MANOVA) and bivariate correlations. Results indicated that the most dominant intelligence of seventh, tenth and all students was the interpersonal in- telligence, and the grade level of students had a significant effect on their remaining self-estimated inteJligence dimensions. Bivariate correlations revealed low positive correlations between science achievement and interpersonal intelligence of se- venth graders.


ANAHTAR KELİMELER: Fizik Eğtimi, Fen Eğitimi, Fizik Başarısı, Fen Başarısı, Çoklu Zeka Kuramı


KEYWORDS: Physics Education, Science Education, Physics Achievement, Science Achievement, Multiple Intelligence Theor

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education