İLETİŞİM BECERİLERİ İSTASYONU ÖRNEĞİNDE GENELLENEBİLİRLİK KURAMIYLA FARKLI DESENLERİN KARŞILAŞTIRILMASI


COMPARISON OF DIFFERENT DESIGNS IN ACCORDANCE WITH THE GENERALIZABILITY THEORY IN COMMUNICATION SKILLS EXAMPLE


Funda NALBANTOĞLU YILMAZ & Prof. Dr. Selahattin GELBAL


ÖZET
Araştırmanın amacı; genellenebilirlik kuramına göre performans puanlamada öğrencilerin birden fazla puanlayıcı tarafından birlikte ve dönüşümlü olarak puanlanmasıyla oluşturulan desenlerden elde edilen G ve K çalışmaları sonuçlarını karşılaştırmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2007- 2008 öğretim yılı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi üçüncü sınıf öğrencilerinden tesadüfi olarak seçilen 48 öğrenci ve üç puanlayıcı oluşturmaktadır. Araştırmada puanlayıcıların öğrencileri aynı iletişim becerileri değerlendirme formuyla birlikte ve dönüşümlü puanlamasıyla oluşturulan ö x g x p ve (ö:p)xg desenleri (ö: öğrenci, g: görev, p: puanlayıcı) kullanılmıştır. Analizler sonucunda her iki desenle kestirilen varyans değerlerinin birbirleriyle paralellik gösterdiği, yapılan karar çalışmaları sonucunda her iki desendeki G ve Phi katsayıları arasında çok fark olmamakla birlikte (ö:p)xg deseninde katsayıların daha büyük çıkma eğiliminde olduğu görülmektedir. Böylece puanlayıcıların belli sayıdaki öğrencileri dönüşümlü olarak puanlamasının zaman, iş gücü ve ekonomiklik açısından daha uygun olduğu sonucuna varılmıştır.


ABSTRACT
The aim of this study is to compare the results of G and D studies that were obtained by design that formed jointly and alternatively scoring of students by more than one rater in performance assessment in terms of generalizability theory. 48 students that were chosen randomly from the third-class degree students of the Medical Faculty of Hacettepe University at 2007-2008 academic years and 3 raters constitute the study group. In this study, G and D studies that done for s x t x r and (s: r) x t designs (s:student, t:task, r:rater) are compared. As a result of study, it is observed that variances that were estimated for variables in both designs are parallel to each others. Decision studies are no such a big difference. In this way scoring certain number of students alternately is much more convenient in time, labor and economy.


ANAHTAR KELİMELER: genellenebilirlik kuramı, performansın ölçülmesi


KEYWORDS: generalizability theory, performance measurement

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education