OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ PROBLEM ÇÖZME VE SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ


EXAMINATION OF SCHOOL COUNSELORS’ LEVEL OF PROBLEM SOLVING AND SOCIAL SKILLS


Öğrt. Berrin EMRAN ÖZBULAK & Doç. Dr. Nergüz BULUT SERİN


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, okul psikolojik danışmanlarının algılanan problem çözme becerileri ve sosyal beceri düzeylerinin, psikolojik danışmanlara ait bazı demografik değişkenlere göre farklılıkların olup olmadığının incelenmesidir. Araştırma, betimsel türde genel tarama modelinde olup, nicel araştırma tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu, toplam 145 okul psikolojik danışmanı oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Problem Çözme Envanteri” (PÇE) ile “Sosyal Beceri Envanteri” (SBE) kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, F-testi ve t-testi kullanılarak çözümlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, okul psikolojik danışmanlarının problem çözme becerisi açısından cinsiyet, mezun olunan bölüm ve görev yaptıkları okul türüne göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Mezun olunan bölüme göre, sosyal beceri ölçeğinin ”duyuşsal anlatımcılık”, ”sosyal anlatımcılık” ve ”sosyal kontrol” alt boyutlarında; görev yaptıkları okul türüne göre ise ”duyuşsal duyarlık” ve ”sosyal kontrol” alt boyutlarında anlamlı bir farklılık bulunmuştur.


ABSTRACT
The aim of this research is to determine whether there is a difference between school counselors’ perceptions of their problem solving skills and their level of social skill in regard to certain variables. The study is a descriptive type general scanning model conducted with the quantitative research technique. The sample of the study was consisted of a total of 145 counselors: The data has been collected using “Social Skills Inventory” (SSI) and “Problem Solving Inventory” (PSI). In the analysis of the data, F-Test and t-Test techniques were used. The results of the study revealed that there weren’t any significant difference between the school counselors’ problem solving skills and their gender, graduated department, type of school they work. According to the results, there were significant differences between the school counselors’ department which they were graduated and social skills inventory’s sub-dimensions; emotional expressivity, social expressivity and social control. And also there were significant differences between the type of school they work and emotional sensitivity, social control.


ANAHTAR KELİMELER: problem çözme becerisi, sosyal beceri, okul psikolojik danışmanı.


KEYWORDS: problem solving skills, social skills, school counselor.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education