ÖĞ RETMEN ADAYLARININ MATEMAT İ K OKURYAZARLI Ğ I ÖZYETERL İ KLER İNİ N İ NCELENMES İ


INVESTIGATING MATHEMATICAL LITERACY SELF-EFFICACY BELIEFS OF PRESERVICE TEACHERS


Öğr. Gör. Meltem SARI UZUN, Yrd. Doç. Dr. Canan YANIK & Arş. Gör. Nazan SEZEN


ÖZET
Ça ğımı zda bireylerin, farkl ı toplumlarda bilgi, yetenek ve becerileri ile var olabilmeleri için sahip olmalar ı gereken evrensel ölçütlerde baz ı özellikler bulunmaktad ı r. Çal ış man ı n konusunu olu ş turan matematik okuryazarl ığı kavram ı da son y ı llarda ad ı ndan çok s ı k söz edilen ve tüm bireylerde bulunmas ı gerekti ğ i vurgulanan önemli özelliklerden biridir. Bu çal ış mada, ö ğ retmen adaylar ını n matematik okuryazarl ığı özyeterliklerinin anabilim dal ı , mezun olunan lise türü, s ını f düzeyi ve cinsiyet de ğiş kenlerine göre incelenmesi amaçlanm ıştı r. Çal ış man ı n verileri ara ştı rmac ı lar taraf ı ndan olu ş turulan “Ö ğ renci Bilgi Formu” ve Özgen ve Bindak (2008) taraf ı ndan geli ş tirilen “Matematik Okuryazarl ığı Öz-Yeterlik Ölçe ğ i” ile toplanm ıştı r. Verilerin analizi sonucunda, biyoloji, kimya ve matematik ö ğ retmen adaylar ını n özyeterlikleri aras ı nda matematik ö ğ retmen adaylar ı lehine ve biyoloji ile fizik ö ğ retmen adaylar ı aras ı nda fizik ö ğ retmen adaylar ı lehine anlaml ı fark oldu ğ u görülmü ş tür. Mezun olunan lise türü dikkate al ı nd ığı nda Anadolu Ö ğ retmen Lisesi mezunlar ını n lehine olacak ş ekilde Meslek Lisesi mezunlar ı yla aralar ı nda anlaml ı fark tespit edilmi ş tir. Ayr ı ca s ını f düzeyi ve cinsiyet de ğiş kenlerine göre de 5. s ını flar ve erkek ö ğ retmen adaylar lehine anlamlı fark belirlenmiştir


ABSTRACT
In our age, there are some qualifications of universal criteria that individuals should have to be able to survive in different societies with their knowledge, ability and skills. The concept of mathematical literacy which is the subject of this study is emphasized in recent years to be one of the important qualifications that individuals should have. In this study it is aimed to investigate mathematical literacy self-efficacy beliefs of pre-service teachers in terms of their department, graduated high school, grade level and gender. Data were collected with “Student Information Form” which is formed by researchers and “Mathematical Literacy Self-Efficacy Scale” which is developed by Ozgen and Bindak (2008). Data analysis shows that self-efficacy beliefs of biology, chemistry and mathematics pre-service teachers differ in favor of mathematics pre-service teachers and self-efficacy beliefs between biology and physics pre-service teachers differs in favor of physics pre-service teachers. When the type of graduated high school is considered, there is a significant difference between Anatolian Teacher High School and Technical High School in favor of the former. Furthermore, according to the grade level and gender variables, there is a significant difference in favor of fifth class and males.


ANAHTAR KELİMELER: ö ğ retmen aday ı , matematik okuryazarl ığı , özyeterlik


KEYWORDS: pre-service teacher, mathematical literacy, self-efficacy

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education