2009-2011 YILLARI ARASINDA E ĞİTİ M B İLİ MLER İ ARA Ş TIRMALARINDA KULLANILAN ÖRNEKLEME YÖNTEMLER İ


SAMPLING METHODS USED IN EDUCATIONAL SCIENCE RESEARCHES BETWEEN THE YEARS 2009-2011


Arş. Gör. Esra TELLİ & Doç. Dr. Halil YURDUGÜL


ÖZET
Bu ara ştı rman ı n amac ı 2009-2011 y ı llar ı aras ı nda e ğ itim bilimleri alan ı nda ULAKB İ M taraf ı ndan taranan dergilerdeki makaleleri örnekleme yöntemlerine göre incelemektir. Makalelerin seçiminde iki a ş amal ı örnekleme yöntemi kullan ı larak toplamda 90 makale örnekleme yöntemleri aç ısı ndan incelenmi ş tir. İ ncelenen makalelerden elde edilen bulgular elveri ş li örneklemenin en yayg ı n olarak kullan ı lan örnekleme yöntemi oldu ğ unu göstermi ş tir. Son y ı llarda ise örneklem yerine ara ştı rma grubu üzerinde yap ı lan ara ştı rmalar artm ıştı r. Bundan sonra yap ı lacak çal ış malarda seçkisiz yöntemlerin (basit seçkisiz, kümeleme, tabakal ı , iki a ş amal ı ) daha yo ğ un olarak kullan ı lmas ı önerilmi ş tir


ABSTRACT
The aim of this study is to investigate the sampling methods of educational sciences journal articles indexed by ULAKB İ M between 2009-2011. For selection of researches, two-stage sampling method was used and 90 researches were analyzed. According to findings the most common sampling method is convenience sampling method. Also in recent years, researches on the research group were increased .It is suggested that using random sampling methods (simple random, cluster, stratified, two-stage) for researchers.


ANAHTAR KELİMELER: Örnekleme, örnekleme yöntemleri, içerik analizi


KEYWORDS: Sampling, sampling methods, content analysis

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education