ÖĞ RETMENLER İ N ÖRGÜTSEL ADALET KONUSUNDAK İ ALGILARININ ÖRGÜTSEL BA Ğ LILIKLARI ÜZER İ NDEK İ ETK İSİ


THE EFFECTS OF TEACHERS’ ORGANIZATIONAL JUSTICE PERCEPTIONS ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT


Yrd. Doç. Dr. Özhan ÖZTUĞ & Uzm. Mert BAŞTAŞ


ÖZET
Örgütsel adalet alg ısı , ki ş ilerin örgüt içinde kendilerine kar şı adil olunup olunmad ığı konusunda yarg ı ya varmalar ını sa ğ lamaktad ı r. Bu yarg ı sonucunda ki ş iler örgüte ve dolay ısı yla i ş lerine kar şı olumlu veya olumsuz tutum geli ş tirebilmektedirler. İ li ş kisel tarama deseninde gerçekle ş tirilen bu çal ış ma ö ğ retmenlerin örgütsel adalet konusundaki alg ı lar ını n hangi düzeyde oldu ğ unu, hangi de ğiş kenlerden etkilendi ğ ini ve örgütsel ba ğlılı klar ını nas ı l etkiledi ğ ini ortaya koymay ı amaçlam ıştı r. Buna ba ğlı olarak KKTC Milli E ğ itim, Gençlik ve Spor Bakanl ığı Ortaö ğ retim Dairesi Müdürlü ğ üne ba ğlı Lefko ş a ilçe merkezinde, resmi ortaokul ve liselerde görev yapan 225 ö ğ retmen ve yönetici ara ştı rma kapsam ı na al ı nm ıştı r. Konunun ara ştırı lmas ı nda Niehoff ve Moorman (1993) taraf ı ndan geli ş tirilen “Örgütsel Adalet Alg ısı Ölçe ğ i” ve “Örgütsel Ba ğlılı k Ölçe ğ i” (Allen ve Meyer, 1990) kullan ı lm ış olup ölçek özelindeki anket sorular ı aras ı nda da iç-tutarl ı k ölçümü aç ısı ndan Cronbach Alpha yönteminden yararlan ı lm ıştı r. Ara ştı rman ı n Lefko ş a’ya ba ğlı ortaö ğ retim okullar ı nda ortaya ç ı kan sorunlar ı n ve bu örgütlerin iç iş leyi ş deki do ğ abilecek ileti ş imsizlik veya hiziple ş melerin kayna ğı olarak görülen adalet noksanl ığı ile ilgili ö ğ retmen alg ı lar ı yans ıtı lmaya çal ışı lm ıştı r.


ABSTRACT
Organizational justice perception enables the individual to determine whether he or she, in an organization, is treated fairly or not. As a consequence of this perception, positive or negative attitudes towards work are acquired. This study based on relational screening model, aimed to identify the level of teacher’s organizational justice perception and the variables affecting this perception. It also intended to explain to what extend does this concept of justice effect their organizational commitment. A sample of 225 teachers and school administrators, working in secondary level schools under TRNC Ministry of Education, Youth and Sports, are involved in the study. Niehoff and Moorman’s (1993) “Organizational Justice Perception Scale” and “Organizational Commitment Scale” (Allen and Meyer, 1990) were used. In addition, Cronbach’s Alpha Test has been performed in order to test the internal consistency. This study tried to reflect if there existed a missing notion of justice within these institutions and investigated the sources for lack of communication or schism faced by teachers.


ANAHTAR KELİMELER: Örgütsel Adalet, Örgütsel Bağlılık, Ortaöğretim


KEYWORDS: Organizational Justice, Organizational Commitment, Secondary level education

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education