Kİ MYASAL BA Ğ LAR KONUSUNDA TASARLANAN ÇOKLU ORTAMIN KALICILI Ğ A ETK İSİ İ LE ORTAMA İLİŞKİ N GÖRÜ Ş LER


THE EFFECT OF MULTIMEDIA LEARNING ENVIRONMENT DESIGNED FOR CHEMICAL BONDING ON RETENTION AND OPINIONS ON THE ENVIRONMENT


Arş. Gör. Sinem DİNÇOL ÖZGÜR, Prof. Dr. Ayhan YILMAZ & Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU


ÖZET
Bu çal ış mada Kimyasal Ba ğ lar konusunda tasarlanan Türetimci Çoklu Ortam Ö ğ renmenin kal ıcılığ a etkisini incelemek amaçlanm ış ; ö ğ retmen adaylar ını n çoklu ortama yönelik görü ş leri de ğ erlendirilmi ş tir. Çal ış mada “tek grup ön test- son test” ara ştı rma deseni kullan ı lm ıştı r. Çal ış maya Hacettepe Üniversitesi E ğ itim Fakültesi Kimya E ğ itimi Anabilim Dal ı nda okumakta olan ve 2010–2011 akademik döneminde Genel Kimya dersine kay ı tl ı olan 31ö ğ retmen aday ı kat ı lm ıştı r. Kal ıcılığı n belirlenmesinde “Kimyasal Ba ğ lar” konusunda, Dinçol Özgür (2011) taraf ı ndan geli ş tirilmi ş 15 sorudan olu ş an iki a ş amal ı “Kimyasal Ba ğ lar Ba ş ar ı Testi (KBBT)” ve tasarlanan ortama yönelik görü ş lerin elde edilmesine yönelik aç ı k uçlu sorular kullan ı lm ıştı r. Kimyasal Ba ğ lar konusunda tasarlanm ış Türetimci Çoklu Ortam Ö ğ renmenin kal ıcılığ a etkisinin belirlenmesi için ba ğı ml ı örneklem t testi yap ı lm ıştı r. Elde edilen sonuçlara göre çoklu ortam uygulamalar ını n kal ıcı ö ğ renmelerin sa ğ land ığı belirlenmi ş tir.


ABSTRACT
In the study, it was aimed to examine the effect of the designed generative multimedia learning environment on retention. The one group pretest-posttest design was used in the study. 31 teacher candidates, who were studying in Hacettepe University, Faculty of Education, and Department of Chemistry Education during 2010 – 2011 academic years fall term, were included in the study. Achievement Test about Chemical Bonds and open- ended questions intended for learning teacher candidates’ opinions were used in the study as a data collection tool. Paired sample t- test was used to analyze the data. It was found as a result of the study that multimedia learning environment applications caused a retention of learning


ANAHTAR KELİMELER: kal ıcılı k, ö ğ retmen adaylar ı , türetimci çoklu ortam


KEYWORDS: retention, teacher candidates, generative multimedia learning environment

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education