FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZYETERLİĞİNİN İNCELENMESİ


AN INVESTIGATION OF THE PRESERVICE PHYSICS TEACHERS’ TEACHER EFFICACY


Assist. Prof. Dr. Deniz GÜRÇAY


ÖZET
Etkili ve verimli öğrenme ortamlarının yaratılmasında öğretmenlerin önemi büyüktür. Öğretmenlerin alan ve pedagojik formasyon bilgilerinin yanı sıra bazı duyuşsal ve bilişsel özellikleri, oluşturacakları öğrenme ortamlarının niteliğini etkileyecektir. Geleceğin öğretmenleri olan öğretmen adaylarının, öğretmen özyeterliklerinin incelenmesi de öğretmen eğitiminin niteliğinin iyileştirilmesi açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı, fizik öğretmen adaylarının fizik dersindeki üstbilişsel özdüzenleme becerileri ve fizik özyeterlik inançlarının, öğretmen özyeterliğine etkisinin incelenmesidir. Çalışma grubu 111 fizik öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, “Öğretmen Özyeterlik Ölçeği”, “Fizik dersinde Üstbilişsel Özdüzenleme Ölçeği” ve “Fizik Özyeterlik Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin incelenmesinde betimsel istatistik ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, fizik öğretmen adaylarının öğretmen özyeterlik inançlarının, fizik dersindeki üstbilişsel strateji kullanma becerilerinin ve fizik özyeterlik inançlarının yüksek düzeyde olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, fizik öğretmen adaylarının öğretmen özyeterliğini, öğretmen adaylarının fizik dersindeki üstbilişsel strateji kullanımları ve fizik özyeterlik inançlarının her ikisinin de anlamlı yordadığı ve tüm modelin öğretmen özyeterliğine ilişkin varyansın % 26’sını açıkladığı belirlenmiştir.


ABSTRACT
Teachers have an important role in creating effective and efficient learning environment. Besides teachers’ field and pedagogical related knowledge, some affective and cognitive characteristics of teachers would affect the qualification of the learning environments, which they create. Therefore, it is also important to investigate preservice teachers’ teacher efficacy beliefs to improve the quality of the education. The aim of this study is to investigate the effect of preservice physics teachers’ metacognitive self regulation and physics self efficacy beliefs on their teacher efficacy beliefs. Study group of this research consists of 111 preservice physics teachers. Research data were collected through “Teachers’ Sense of Efficacy”, “Use of Metacognitive Strategy in Physics” and “Physics Selfefficacy” scales. Descriptive statistics and multiple regression analysis were conducted for the analysis of the data. Research data showed that preservice physics teachers’ have high level of teacher efficacy beliefs, use of metacognitive strategy skills and physics self efficacy beliefs. In addition to this, the results of this research indicated that use of meatcognitive strategy in physics and physics self efficacy beliefs contribute significantly to predict preservice physics teachers’ teacher self-efficacy beliefs and the whole model explains 26% of the variance.


ANAHTAR KELİMELER: öğretmen özyeterlik inancı, fizik özyeterlik inancı, üstbilişsel özdüzenleme


KEYWORDS: teacher efficacy belief, physics self efficacy belief, metacognitive self regulation

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education