GRUP REHBERLİĞİ PROGRAMININ ERGENLERİN MESLEKİ OLGUNLUK DÜZEYLERİNE ETKİSİ


THE IMPACT OF GROUP GUIDANCE PROGRAM ON VOCATIONAL MATURITY OF ADOLESCENTS


Dr. Yeliz AKINTUĞ


ÖZET
Bu araştırmada, Super’in Benlik kuramına dayalı olarak geliştirilen grup rehberliği programının lise 9.sınıf öğrencilerinin mesleki olgunluk düzeylerine etkisi incelenmiştir. Araştırmada, deney ve kontrol gruplu ön test- son test ve izleme testli deneysel desen kullanılmıştır. Çalışma grubunu Yakın Doğu Koleji lise dokuzuncu sınıf öğrenciler oluşturmuştur. Çalışmanın deney (12 kız, 12 erkek) ve kontrol (12 kız, 12 erkek) gruplarını yansız olarak atanan 44 öğrenciden oluşturulmuştur. Araştırmada, öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerini ölçmek için Mesleki Olgunluk Envanteri (Kuzgun ve Bacanlı, 2005) kullanılmıştır. 2010-2011 bahar döneminde, deney grubundaki öğrencilerin mesleki olgunluk düzeyini artırmak için araştırmacı tarafından geliştirilen grup rehberliği programı 7 oturum halinde uygulanmıştır. Kontrol grubundaki öğrencileri ile üç kez toplanılmış ve bu gruptaki öğrenciler ile okul yaşantıları ile ilgili görüşmeler yapılmıştır. Verilerin analizi için Mann Whitney U testi ve tekrarlı ölçümler için ANOVA testi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, deney grubundaki öğrencilerin mesleki olgunluk puanlarının, uygulanan grup rehberliği programının etkisi ile anlamlı bir şekilde arttığı; kontrol grubundaki öğrencilerin mesleki olgunluk puanlarının ise değişmediği bulunmuştur.


ABSTRACT
The purpose of this paper is to test the impact of vocational group guidance programme developed based on the identity theory of Super on the development of vocational maturity of ninth grade students. In this research preliminary an experimental pattern consisting of test-final test and follow-up test with test and control groups has been used. The group of the study consists of Yakın Doğu High School ninth grade students. Test (12 girls – 10 boys) and control and control (12 girls – 10 boys) groups of the study consisted of 44 students assigned on a non-biased manner. In the study Vocational Maturity Inventory (Kuzgun, Bacanlı, 2005) was used in order to measure the vocational maturity levels of students. The group guidance programme on developing the vocational maturity was applied on the test group in 2010-2011 spring semester in 7 sessions. Three meetings were held with the students in control group and discussions were made on their school lives and how they evaluated their free time. In the study Mann Whitney U test and Repated ANOVA test was used. As a result of the study, it has been displayed that group guidance programme which was tested in the research had an impact on increasing the professional maturity levels of ninth-grade students.


ANAHTAR KELİMELER: Lise öğrencileri, grup rehberliği, mesleki olgunluk


KEYWORDS: Adolescents, group guidance, vocational maturity

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education