Öğretmen Mesleki Gelişim Değişkenlerinin Ayırt Edicilik Düzeyi


Discriminations of Variable of Teachers Professional Development


Yrd. Doç. Dr. Yeşim ÖZER ÖZKAN & Doç. Dr. Duygu ANIL


ÖZET
Bu araştırmanın amacı mesleki gelişim ihtiyacı, mesleki gelişim etkinliklerine (konferans, seminer, sertifika programı vb.) katılım ve bu etkinliklerin etki düzeyi, mesleki gelişime ayrılan zaman ve öğretmenlerin zorunlu olarak katıldığı mesleki gelişim gün sayısı değişkenlerinin PISA’da son dönemlerde yüksek başarı gösteren Kore, orta düzeyde başarıya sahip Danimarka ve Türkiye’yi doğru sınıflandırma düzeyini belirlemektir. Bu yönüyle araştırma ilişkisel bir özellik taşımaktadır. Araştırmanın verileri, TALIS 2008 öğretmen anketinden derlenerek elde edilmiştir. Çalışma kapsamında belirlenen araştırma probleminin çözümünde, yukarıda vurgulanan değişkenlerin ülkeleri doğru sınıflandırma düzeyleri diskiriminant analizi yöntemi ile belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, ülkeleri doğru sınıflandırmada en fazla katkısı bulunan bağımsız değişken “mesleki gelişim ihtiyacı (.81)” dır. Bunu sırası ile “mesleki gelişime ayrılan zaman (.47)”, “mesleki gelişim etkinliklerinin etki düzeyi (-.26)”, “mesleki gelişim etkinliklerine katılım (.24)” ve “zorunlu olarak katıldığı mesleki gelişim gün sayısı (.20)” izlemektedir. Diskriminant fonksiyonunun toplam doğru sınıflandırma yüzdesi % 67.8’dir. Elde edilen sonuçlara göre eğitim sistemlerinin öğretmenlerin mesleki gelişimi bir ihtiyaç olarak görebileceği şekilde tasarlanması; öğretmenlerin mesleki gelişime daha fazla zaman ayırmasının sağlanması ve bunu gerçekleştirirken de katılımı gönüllü ve ihtiyaç hissettirecek uygulamaların hayata geçirilmesi önerilebilir.


ABSTRACT
The aim of this study is to determine the extent to which the need of professional development, participating in professional development activities (conference, seminar, certification program etc.) and the effect levels of these activities, time allocated for professional development and the number of days teachers participate in compulsory professional development activities classify correctly. Korea showing a high level of success, Denmark showing a moderate level of success and Turkey showing a low level of success in PISA. With this aspect, the study has a relational characteristic. The data of the study were gained by compiling TALIS 2008 teacher survey. To solve the problem of the study determined within the scope of the study, accuracy levels of variables emphasized above in classifying countries were determined through discriminant analysis method. According to findings, independent variable contributing to accurate classification of countries most is “the need of professional development” (.81). It is followed by “time allocated for professional development” (.47), “the effect level of professional development activities” (-.26), “participating in professional development activities” (.24) and “the number of days teachers participate in compulsory professional development activities” (.20) respectively. The percentage of accurate classification of discriminant function is 67.8 %.Based on the results, it can be suggested that Turkey should concentrate on the professional development activities embedded in the working day and should realize the professional development activities making teachers active and feel the need of development to be volunteer for participating in.


ANAHTAR KELİMELER: Mesleki gelişim, öğretmen, mesleki gelişim etkinlikleri, TALIS, diskiriminant analizi.


KEYWORDS: professional teacher, Professional development activities, TALIS, discriminant analysis.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education