Türkiye’de Eğitimin Değerinin Ölçülmesi


MEASURING THE VALUE OF EDUCATION IN TURKEY


Doç. Dr. Arzu AKKOYUNLU WIGLEY & Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU


ÖZET
ktisat teorisinde, e itimin de eri özellikle geli mekte olan ülkeler aç ndan iki ayr teorik yakla mla ele al nmaktad r; be eri sermaye teorisi ve yapabililirlikler teorisi. Bu çal man n amac , Türkiye için e itimin de erini söz konusu iktisat teorilerinin alt nda de erlendirmektir. Bu amaçla, söz konusu teorileri temsil eden de kenler yard yla Türkiye için e itimin de eri tart lm r. Be eri sermaye teorisi çerçevesinde, hem daha önce yap lm olan çal malar hem de OECD - Education at a Glance 2010’dan elde edilen e itim göstergeleri, Türkiye’de hem bireylerin gelir art , hemde iktisadi büyüme için e itimin önemine dikkat çekmektedir. Çal ma, ayn zamanda yapabilirlikler teorisi çerçevesinde Türkiye için e itimin de erinin, ki ilerin olmaya ya da yapmaya de er verdi i sa kl olma ve siyasi kat m gibi di er önemli i levleri gerçekle tirebilmesi için temel bili sel i levleri sa lamas ndan da kaynakland göstermektedir. Ancak, temel e itim olanaklar n sa lamas konusunda son y llarda ilerlemeler kaydedilmekle birlikte Türkiye iktisadi olarak kendisine benzer ya da baz daha yoksul ülkelerden geri konumdad r. Ayn zamanda e itim olanaklar n bölgesel ve cinsiyet baz ndaki da nda e itsizlikler bulunmaktad r.


ABSTRACT
In economic theory, the value of education is evaluated by way of two different theoretical approaches; the human the capital approach and human capabilities approach. In this paper our aim is to evaluate the value of education in Turkey in the light of these two approaches. Existing studies on human capital and education indicators drawn from OECD’s Education at a Glance 2010 show the importance of education to increase individual income as well as the economic growth. The results of the study also support the argument that, within the context of human capabilities approach the value of education also arising from the fact that education provides the basic cognitive skills necessary for achieving other essential functionings such as health and civic engagement. This study shows that although there have been some improvements, in comparison with the countries that have same or less income level than Turkey, Turkey still is behind in terms of providing the capability-increasing cognitive skills that are enabled by a basic education. At the same time, another important point for Turkey is the considerable gender and regional inequality with regard to capability development.


ANAHTAR KELİMELER: be eri sermaye, yapabilirlikler teorisi, Türkiye’de e itim, Türkiye’de yapabilirlikler, e itimin de eri.


KEYWORDS: human capital, capabilities approach, education in Turkey, capabilities in Turkey, value of education

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education