Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrenme Ürünlerine, Problem Çözme Becerisine, Öz-Yeterlik Algı Düzeyine Etkisi


THE EFFECT OF PROBLEM BASED LEARNING ON LEARNING OUTCOMES, PROBLEM SOLVING SKILLS AND SELF-EFFICACY BELIEF


Öğr. Gör. Dr. Eda GÜRLEN


ÖZET
Bu çal mada, probleme dayal ö renmenin ö renme ürünleri, ö retmen adaylar n problem çözme becerisi ve öz yeterlik inanç düzeyleri üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanm r. Ara rmada deney ve kontrol gruplu deneysel yöntem kullan lm r. Deneysel desenlerden ön test-son test kontrol gruplu model kullan lm r. Veri toplama arac olarak öz-yeterlik alg ölçe i, problem çözme envanteri ve ba ar testi kullan lm r. Verilerin analizinde, grup puanlar aras nda anlaml bir fark n olup olmad test etmek için ba ms z gruplarda t testi uygulanm r. Ara rman n sonucunda elde edilen bulgulara ve bu bulgulara ili kin yoruma yer verilmi tir. Ara rma sonuçlar na göre; probleme dayal ö renmenin renen ba ar nda daha etkili oldu u ba ar testi puanlar ndan anla lmaktad r Probleme dayal ö renme ile geleneksel yakla n uyguland gruplar aras nda öz-yeterlik son test puanlar bak ndan anlaml bir fark bulunmam r. Bu sonuca dayanarak deney ve kontrol gruplar n öz-yeterliklerinin probleme dayal ö renme yakla ndan etkilenmedi i söylenebilir. Deney grubunun ön test-son test problem çözme envanteri puanlar na göre, ö renenler probleme dayal renmeden az düzeyde etkilenmi lerdir.


ABSTRACT
In this study it is aimed to find out the effect of problem based learning on learning outcomes, problem solving skills and self efficacy belief. In this research experimental study has been used. In the extend of experimental study pretest-posttest control group experimental design has been used. Self-efficacy belief scale, problem-solving inventory and achievement test have been used to gather data. It can be seen from the achievement test results, problem based learning is more effective than the conventional teaching in achievement level of learner. There has been no significant difference between experimental and control group’s self-efficacy posttest scores. According this result it can be said that problem based learning doesn’t have an important effect on self-efficacy belief. Problem based learning has an impact on problem solving skills of learners. According to pretest and posttest problem solving inventory scores of experimental group, learners were less affected from problem based learning.


ANAHTAR KELİMELER: probleme dayal öğrenme, başarı , problem çözme becerisi, öz-yeterlik algısı


KEYWORDS: problem based learning, achievement, problem solving skills, self-efficacy belief

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education