ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİŞÖTESİ ÖĞRENME STRATEJİLERİ İLE ÖĞRETMEN YETERLİK ALGILARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA


A STUDY ON “TEACHER EFFICACY PERCEPTIONS” AND “METACOGNITIVE LEARNING STRATEGIES” OF PROSPECTIVE TEACHERS


Yard.Doç.Dr. Kevser BAYKARA


ÖZET
Bu ara rma, ngilizce ö retmen adaylar n, ö retmen yeterlik alg ile bili ötesi ö renme stratejileri aras nda anlaml bir ili kinin olup olmad ve adaylar n ö retmen öz-yeterlik alg lar ile bili ötesi ö renme stratejilerinin, cinsiyet ve s f düzeylerine göre farkl la p farkl la mad belirlemek için yap lm r. Çal ma grubunu, Mu la Üniversitesi, E itim Fakültesi, Yabanc Diller E itimi Bölümü, ngilizce Ö retmenli i Ana Bilim Dal ’nda ö renim gören 172 ö retmen aday olu turmaktad r. Ara rman n verileri Ö retmen Özyeterlik Ölçe i ve Bili ötesi Ö renme stratejileri Ölçe i ile toplanm r. Ara rma sonuçlar na göre, ö retmen adaylar n ö retmen yeterlik alg düzeyleri ve kendi bili sistemi yap , çal mas hakk ndaki bilgisi “iyi” düzeydedir. Ö retmen adaylar n ö retmen yeterlik alg düzeyleri cinsiyetlerine göre de mezken, s f düzeylerine göre birinci s fla üçüncü s f aras nda anlaml farkl k bulunmu tur. Bili ötesi ö renme stratejileri s f düzeylerine ve cinsiyete göre de memektedir. Ö retmen adaylar n ö retmen yeterlik alg lar ile bili ötesi ö renme stratejileri aras nda . anlaml bir ili ki vard r.


ABSTRACT
This research was conducted to investigate whether there is a meaningful relationship between “Teacher Efficacy Perceptions” and “Metacognitive Learning Strategies” of prospective English teachers and whether “Teacher Efficacy Perceptions” and “Metacognitive Learning Strategies” of prospective English teachers differentiate depending on sex and grade levels. 172 prospective teachers studying at Mu la University Faculty of Education, Division of English are the participants of the research. Research results indicate that the standard of attainments about “Teacher Efficacy Perceptions” and “Self Efficacy Perceptions” are founded at acceptable level. While the level of “Teacher Efficacy Perceptions” does not show a difference depending on sex, it is revealed that there is a meaningful difference between first grade and third grade prospective teachers. While “Metacognitive Learning Strategies” do not show a difference depending on their sex and grades. There is also a meaningful relationship between “Teacher Efficacy Perceptions” and “Metacognitive Learning Strategies” of prospective English teachers.


ANAHTAR KELİMELER: bilişötesi öğrenme stratejileri, öğretmen yeterlik alg , öğretmene itimi, öğretmen adayları


KEYWORDS: metacognitive learning strategies, teacher efficacy perception, prospective teachers, training of teachers.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education