MEB 2002, 2006 ve 2013 Okul Öncesi Eğitim Programlarının Aile Katılımı ve Değerlendirme Boyutlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri


Teacher Opinions on Family Involvement and Assessment Dimensions of the MoNE 2002, 2006, and 2013 Preschool Education Curricula


Mine Canan DURMUŞOĞLU


ÖZET
Nitelikli ve etkili okul öncesi eğitim programları bir çok boyutu kapsamaktadır. Aile katılımı ve değerlendirme boyutları bu boyutlarından ikisini oluşturmaktadır. Aile katılımı boyutu ailerin çocuklarının eğitiminde sorumluluk alarak eğitime katılımlarını sağlarken, etkili ebeveynler olarak gelişmelerine de destek vermektedir. Değerlendirme boyutu ise çocukların, programın ve öğretmenin kendisini değerlendirmesini kapsamaktadır. Alan yazında MEB Okul Öncesi Eğitim Programlarına ilişkin farklı konularda okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerini içeren çalışmalar yer almaktadır. Fakat 2002-2013 yılları arasındaki okul öncesi eğitim programlarının aile katılımı ve değerlendirme boyutuna ilişkin öğretmen görüşlerinin incelendiği tarihsel bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu noktadan hareketle yapılan araştırmada 2002, 2006 ve 2013 Okul Öncesi Eğitim Programlarının aile katılımı boyutu ve değerlendirme boyutuna ilişkin öğretmen görüşlerini incelemek amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma deseni kapsamında görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, 2003-2004 ve 2015-2016 eğitim-öğretim yıllarında Ankara ili sekiz ilçe merkezinde MEB’e bağlı resmi anasınıfı ve anaokullarda çalışmış olan 40 okul öncesi öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmada kullanılan veri toplama araçları, yarı yapılandırılmış “Öğretmen Görüşme Formu” ve öğretmenlere ait “Kişisel Bilgi Formu”dur. Verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Çalışmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin yıllar geçtikçe, programların aile katılımı boyutu hakkında ailelerin daha katılımcı ve bilinçli olduğunu, değerlendirme boyutunda ise daha etkili ve alternatif değerlendirme yöntemlerinin kullanıldığı şeklinde olumlu bir görüş benimsedikleri saptanmıştır.


ABSTRACT
Qualified and effective preschool education programs cover many dimensions. Family involvement and assessment dimensions are two of these dimensions. While the family participation dimension enables families to participate in education by taking responsibility in the education of their children, it also supports their development as effective parents. The dimensioning of the program includes the assesment of the children, program and the teacher herself. The literature includes studies involving the opinions of preschool teachers on different issues regarding the Ministry of National Education (MoNE) Preschool Education Curricula. However, there is no historical study examining teacher opinions on family involvement and assessment dimensions considering the MoNE 2002, 2006, and 2013 Preschool Education Curricula. Therefore, this study aimed at examining teachers’ opinions on the family involvement and assessment dimensions of the MoNE 2002, 2006, and 2013 Preschool Education Curricula. Interview method among qualitative research models was used in this study. The data were collected using “Teacher Personal Information Form” and “Teacher Interview Form”. The population of this study consisted of the 40 preschool teachers working in kindergartens and preschools in Ankara between 2003-2004 and 2015-2016 academic years. The sample of the study consists of 40 preschool teachers who worked in official kindergarten and kindergartens affiliated to MEB in eight district centers of Ankara province in the academic years of 2003-2004 and 2015-2016. Descriptive analysis was used to analyze the data obtained from the opinions of preschool teachers on the family involvement and assesment dimensions of the related curricula. Over the years, the preschool teachers participating in the study have adopted a positive opinion that families are more participatory and conscious about the family involvement dimension of the programs, and that more effective and alternative assessment methods are used in the assessment dimension.


ANAHTAR KELİMELER: Okul öncesi eğitim programı, programın boyutları, ebeveyn katılımı, aile katılımı, program değerlendirme


KEYWORDS: Preschool education curriculum, dimensions of curricula, parental involvement, family involvement, curriculum assessment.


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education