DENETİM UYGULAMALARININ GENEL NİTELİKLERİ VE DENETİMSEL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİNİN UYGULANMA DURUMUNUN ANALİZİ


ANALYSIS OF GENERAL QUALITIES OF SUPERVISORY APPLICATIONS AND APPLICATION OF BEHAVIORAL CHARACTERISTICS


Doç. Dr. Şaduman KAPUSUZOĞLU


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, ilköğretimde denetim uygulamalarının genel nitelikleri ve denetsel davranış özelliklerinin uygulanma durumunu, on yıl öncesine kıyasla İlkokul Öğretmenleri (N=2553), Denetçiler (N=600), İl (N=54) ve İlçe (N=538) Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürleri görüşleri doğrultusunda analiz etmektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Karagözoğlu (1977) tarafından geliştirilen ve dört bölümden oluşan bir anket kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde aritmetik ortalama, standart sapma ve t-testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda on yıl öncesine kıyasla, görevlilerin görüşlerinde denetçiler ve uygulamalar lehine önemli bir farklılık görülmemiştir.


ABSTRACT
The purpose of this research is to analyze the general qualities of supervisory applications and the application of supervisory behavioral characteristics in comparison with a decade ago according to the opinions of the Primary School Teachers (N=2553), Supervisors (N=600), Provincial (N=54) and Sub-Provincial (N=538) Directors of National Education, Youth and Sports. As a data gathering mean the questionnaire developed by Karagozoglu (1977) and consisted of four parts was used. Arithmetic mean, standart deviation and t-test were used for analysing the data. As a result of the research, with comparison to a decade ago, there weren’t any significant differences in the opinions of the officers in favour of supervisors and applications.


ANAHTAR KELİMELER: eğitim denetimi, davranış özellikleri, denetçi, denetim uygulamaları


KEYWORDS: educational supervision, behavioral characteristics, supervisor, supervisory applications

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education