Matematik Öğretmenlerinin Gözünden Uzaktan Eğitim


Distance Education Through the Eyes of Mathematics Teachers


Meltem COŞKUN ŞİMŞEK, Bahattin İNAM, Selay YEBREM & Necla TURANLI


ÖZET
Bu çalışma matematik öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecine yönelik görüşlerini belirleyebilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Olgubilim deseninde tasarlanan araştırmanın çalışma grubunu, ölçüt örnekleme ve kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemleri ile belirlenen 7 matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen görüşme formu kullanılmıştır. Formda on adet açık uçlu soru yer almaktadır. Sorular üç kategoride toplanmıştır: Uzaktan eğitim sürecine yönelik bilgi ve farkındalıklar, uzaktan eğitim sürecindeki öz yeterlilikler ve uzaktan eğitim sürecinde öğretim faaliyetlerinin uygulanmasına yönelik görüşler. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme ile elde edilmiştir. Görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Ulaşılan bulgular doğrultusunda matematik öğretmenlerinin uzaktan eğitime yönelik yeterli ön hazırlığa sahip olmadığı, uzaktan matematik eğitimi sürecine ilişkin bilgileri genellikle informal şekilde edindikleri belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin uzaktan matematik eğitimi sürecinde üstlenilmesi gereken farklı roller ile karşılaştıkları ve süreci bu rolleri üstlenerek yürüttükleri belirlenmiştir.


ABSTRACT
This paper aims at exploring the perceptions of math teachers towards distance education. The participants of the current phenomenological study are seven math teachers, selected through criterion and convenience sampling. The data on which the study is based come from interviews, consisting of ten open-ended questions. These questions are categorized under three parts: knowledge and awareness of distance education, teacher self-efficacy during distance education and, teacher opinions on the teaching activities in the course of distance education. The data of the research were obtained through semi-structured interview. The data are subjected to content analysis. In line with the findings, it has been determined that mathematics teachers do not have sufficient preliminary preparation for distance education, and that they generally acquire information about the distance mathematics education process informally. In addition, it was determined that teachers encountered different roles that should be assumed in the distance mathematics education process and they carried out the process by undertaking these roles.


ANAHTAR KELİMELER: Uzaktan eğitim, Uzaktan matematik eğitimi, Matematik öğretmeni, İçerik analizi


KEYWORDS: Distance education, Distance math education, Math teacher, Content analysis


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education