Okuma Güçlüğünü Belirleme Öğretmen Tespit Formu Üzerine Nitel Bir Çalışma


A Qualitative Study on Teacher Identification Form for Determining Reading Difficulty


Özgür SİREM


ÖZET
Okuma güçlüklerinde, okuma güçlüğü yaşayan öğrencileri tespit etmek çok önemli bir yere sahiptir. Araştırmanın temel amacı ilkokul öğretmenlerinin sınıflarında okuma güçlüğü yaşayan öğrencileri tespit etmesinde kullanılacak pratik, kolay uygulanabilen ve işlevsel bir form geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda okuma güçlüğü yaşayan öğrencileri tespit etmede kullanılacak bir form geliştirilmiştir. Araştırmada var olan bir durumun ortaya konmasında kullanılan durum çalışması deseninden yararlanılmıştır. Yapılan araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örneklem yöntemine başvurulmuştur. 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminde Ankara il merkezinde bir ilkokulda gerçekleştirilen araştırmaya 20 öğrenci ile 10 sınıf öğretmeni katılmıştır. Araştırmanın verilerini elde etmede ‘Okuma Güçlüğü Yaşayan Öğrencileri Tespit Formu’ ve ‘Yanlış Analiz Envanteri’nden yararlanılmıştır. Verilerin analizinde ise frekans ve yüzde değerlerinden yararlanılmıştır. Araştırmada okuma güçlüğü yaşayan öğrencileri tespit etmek için 4 boyutlu ve 20 maddeden oluşan bir form geliştirilmiştir. Araştırmada geliştirilen ‘Okuma Güçlüğü Yaşayan Öğrencileri Tespit Formu’, okuma güçlüğü yaşayan öğrencileri daha kolay ve pratik bir şekilde tespit ettiği görülmüştür. Yapılan araştırmada elde edilen sonuca göre, okuma güçlüğü yaşayan öğrencileri tespit etmek için geliştirilen formun işlevsel ve işler bir form olduğu sonucuna varılmıştır.


ABSTRACT
In reading difficulties, it is very important to identify students who have reading difficulties. The main purpose of the research is to develop a practical, easy-to-apply and functional form that will be used for primary school teachers to identify students with reading difficulties in their classrooms. For this purpose, a form has been developed to identify students with reading difficulties. A case study pattern used to reveal an existing situation was used. In the research, criterion sampling method, which is one of the purposeful sampling methods, was used. 20 students and 10 classroom teachers participated in the research carried out in a primary school in the city center of Ankara in the spring term of the 2019-2020 academic year. In order to obtain the data of the research, 'Identification of Students with Reading Difficulty Form' and 'Inaccurate Analysis Inventory' were used. Frequency and percentage values were used in the analysis of the data. In the research, a 4-dimensional and 20-item form was developed to identify students with reading difficulties. It was found that the 'Determination of Students with Reading Difficulties Form' developed in the research determined the students who had reading difficulties more easily and practically. According to the results obtained in the research, it was concluded that the form developed to identify students with reading difficulties is a functional and functional form.


ANAHTAR KELİMELER: Okuma Güçlüğü, Tespit Formu, Öğretmen, Okuma Güçlüğü Yaşayan Öğrenci


KEYWORDS: Reading Difficulty, Detection Form, Teacher, Student with Reading Difficulty


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education