Sınıftaki Farklılıklar ile Kültürel Zekâ: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yeterlik Algıları ve Sınıf Öğretmenliği Lisans Programlarının Analizi


Class Diversity and Cultural Intelligence: Primary Teacher Candidates’ Perceptions of Competencies and Analysis of Primary School Education Programs


Oktay Cem ADIGÜZEL & Veda ASLIM YETİŞ


ÖZET
Bu araştırma kapsamında; Sınıf öğretmeni adaylarının sınıftaki farklılıklara yönelik yeterlik algıları ile kültürel zekâ durumlarının incelenerek Sınıf Öğretmenliği lisans programının öğrenme amaçlarının “bireysel farklılıklar ve kaynaştırma”, “çok kültürlülük” “demokratik değerler” kazandırma yönünden analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında, Araştırma tarama modelinde betimsel ve ilişkisel bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın verileri nicel ve nitel verilerin harmanlandığı karma araştırma modellerinden eş zamanlı karma araştırma modeli ile toplanmıştır. Araştırmanın nicel verilerini, “sınıftaki farklılıklara yönelik öğretmen yeterlikleri” ile “Kültürel zekâ” ölçeği, nitel verilerini ise doküman incelemesi oluşturmuştur. Araştırma sonuçları genel eğilim olarak öğretmen adaylarının kültürel çeşitliliğe sahip bir sınıf ortamında kendilerini yeterli olarak algıladıklarını ortaya koymuştur. Bu algıların öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri çevre ve yabancı dil bilgilerine göre farklılaşmadığı belirlenmiştir. Araştırma sonuçları ayrıca sınıf öğretmenliği programının genel öğrenme amaçları içerisinde çok kültürlülük, demokratik değerler, bireysel farklılıklar, kaynaştırma ile ilişkili sınırlı amaç ve kazanımın bulunduğu ve bu amaç-kazanımlara yönelik zorunlu ve seçmeli derslerin oldukça az sayıda olduğunu da göstermiştir.


ABSTRACT
This research aimed to analyze the objectives of the Primary School Education Program in terms of gaining “individual differences and inclusive education”, “multiculturalism” and “democratic values” by examining the primary teacher candidates’ perceptions of competence related to differences is classroom and cultural intelligence. For this purpose, the study utilized descriptive and relational screening models. The data collected through a simultaneous mixed design model which combines the quantitative and qualitative data. The quantitative data of the study obtained through the scales of “Teacher Efficacy Scale for Classe Diversity” and “Cultural Intelligence” while the qualitative data acquired through document analysis. The study revealed that primary teacher candidates see themselves competent in multicultural classroom environments. The perceptions of primary teacher candidates do not differ significantly according to the environment in which they are studying, and their foreign language proficiency. The results of the study also showed that there is a limited number of compulsory and elective courses and a limited number of objectives which aim to gain multiculturalism, democratic values, individual differences, and inclusive education in the primary teacher education program.


ANAHTAR KELİMELER: bireysel farklılıklar, çok kültürlülük, demokratik değerler, kaynaştırma eğitimi, kültürel zekâ, yeterlik algıları


KEYWORDS: Individual differences, multiculturalism, democratic values, inclusive education, cultural intelligence, perceptions of competence


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education