Okul Öncesi Öğretmenleri Sesbilgisel Farkındalık Eğitimine İlişkin Neler Biliyor, Neler Yapıyor ve Nelere İhtiyaç Duyuyor?


What Do Preschool Teachers Know about Phonological Awareness Education, What Are They Doing at Practice and What Do They Need?


Nurbanu PARPUCU & Tülin GÜLER YILDIZ


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin sesbilgisel farkındalık becerisi ile ilgili neler bildiklerini, uygulama düzeyinde neler yaptıklarını, kendilerini bu konuda yeterli görme durumlarını ve buna ilişkin ihtiyaçlarını incelemektir. Betimsel tarama deseninde tasarlanan araştırmaya TÜİK’in belirlemiş olduğu 12 Bölge Sınıflaması dikkate alınarak 396 okul öncesi öğretmeni uygun örnekleme yöntemi ile katılmıştır. Veri toplama aracı olarak açık uçlu ve çoktan seçmeli sorulardan oluşan, araştırmacılar tarafından hazırlanan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sesbilgisel Farkındalık Eğitimine İlişkin Görüşlerini Belirleme Anketi kullanılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda, okul öncesi öğretmenlerinin büyük bir kısmının sesbilgisel farkındalık becerisinin gelişimini, kapsamını ve aşamalarına ilişkin görevleri bilmediği, öğrenme ortamlarını düzenlemede, etkinlik planlama, uygulama ve değerlendirme aşamasında problem yaşadıkları ve kendilerini çoğunlukla kısmen yeterli ile yetersiz olarak gördükleri bulunmuştur. Ayrıca sesbilgisel farkındalığa ilişkin eğitim ihtiyaçlarının ve beklentilerinin neler olduğu da ortaya çıkarılmıştır.


ABSTRACT
The aim of the study is to examine what preschool teachers know about phonological awareness, what they do at the practice, their self-sufficiency status and their needs. 396 preschool teachers participated in survey research by taking into account the 12 Regional Classifications determined by TURKSTAT, with the appropriate sampling method. As the data collection tool, Identification of Preschool Teachers' Opinion on Phonological Awareness Education Survey consisting of open-ended and multiple-choice questions was prepared by researchers. As a result, it was found that most of the preschool teachers do not know the development, scope, processes and tasks of phonological awareness. They had problems on organizing learning environments and difficulties in the planning, implementation and evaluation processes of activities. They consider themselves mostly partly adequate and insufficient in these processes of activities. In addition, the educational needs of teachers and their expectations related to phonological awareness education were revealed


ANAHTAR KELİMELER: Sesbilgisel Farkındalık, Erken Okuryazarlık, Okul Öncesi Eğitimi, Okul Öncesi Öğretmeni


KEYWORDS: Phonological Awareness, Emergent Literacy, Preschool Education, Preschool Teacher


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education