Okul Müdürlerinin Karar Verme Stilleri İle İletişim Becerileri Arasındaki İlişki: Karma Bir Uygulama (Aydın İli Örneği)


Relationship Between School Principals’ Decision Making Styles and Communication Skills: A Mixed Method Study (A Sample of Aydın)


Yasemin Fatma TEKİN & Bertan AKYOL


ÖZET
Karma yöntemde yürütülen bu araştırmada okul müdürlerinin karar verme stilleri ile iletişim becerileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma kapsamında, ‘Öğretmen Kişisel Bilgi Formu’, ‘Melbourne Karar Verme Ölçeği’ ve ‘Okul Müdürlerinin İletişim Becerileri Ölçeği’ kullanılmıştır. Karma yöntemin kullanıldığı araştırmanın nicel boyutunun çalışma evrenini okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde çalışan ve “tesadüfi örneklem” yöntemi ile seçilen 392 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın nitel boyutunda ise yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış ve “ölçüt örnekleme tekniği” ile seçilen 8 öğretmene okul müdürlerinin karar verme stilleri ve iletişim becerileri ile ilgili sorular sorulmuş, veriler içerik ve betimsel analiz yöntemleri ile çözümlenmiştir. Nicel boyutta öğretmen görüşlerine göre, okul müdürlerinin dikkatli karar verme stili oldukça yüksek algılanırken, kaçıngan, erteleyici ve panik karar verme stili oldukça düşük düzeyde algılanmaktadır. Okul müdürlerinin iletişim becerileri genel, sözlü iletişim, etkileşim, iletişim sorunları ve beden dili alt boyutlarında oldukça yüksek düzeydedir. Yapılan Korelasyon ve Regresyon analizleri sonucunda okul müdürlerinin karar verme stilleri ile iletişim becerileri arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve iletişim becerilerinin karar verme stillerini yüksek düzeyde etkilediği bulunmuştur. Nitel boyutta sekiz öğretmen ile görüşülmüştür. Okul müdürlerinin iletişim becerilerini yetersiz bulan öğretmenlerin karar verme stilleri ile ilgili görüşleri paraleldir.


ABSTRACT
In this mixed method research, the relationship between school principals' decision making styles and communication skills was examined. “Teacher Personal Information Form”, “Melbourne Decision Making Scale” “Communication Skills Scales of School Principals” were used. The quantitative study group consisted of 392 teachers working at pre-school, primary, secondary and high school levels and selected by “random sampling” method. In the qualitative dimension of the study, semi-structured interview form was used and 8 teachers were asked about decision making styles and communication skills of school principals and the data were analyzed with content and descriptive analysis methods. In the quantitative aspect, while the vigilance decision-making style of principals is highly perceived, the buck-passing, procrastination and hypervigilance decision-making styles are perceived at a very low level by teachers. The communication skills of principals are very high in general dimension, verbal communication, interaction, communication problems and body language sub dimensions. As a result of Correlation and Regression analyzes, there is a meaningful relationship between school principals' decision-making styles and communication skills and communication skills have impact on the decision-making styles at a high level. In the qualitative aspect, teachers who find the communication skills of school principals inadequate have also parallel views regarding the decision-making styles.


ANAHTAR KELİMELER: Karar Verme stilleri, İletişim Becerileri, Okul Müdürü


KEYWORDS: Decision-making styles, Communication Skills, School principal


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education