AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ


THE EFFECT OF ACTIVE LEARNING APPLICATIONS ON STUDENTS’ SELF DIRECT LEARNING SKILLS


Yrd. Doç. Dr. Meryem Nur AYDEDE & Prof. Dr. Teoman KESERCİOĞLU


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, aktif öğrenmeye dayalı uygulamaların ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin kendi kendine öğrenme becerilerine etkisini incelemektir. Çalışmada deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma, 2008-2009 eğitim öğretim yılının bahar yarıyılında, İzmir ili Buca ilçesinde bulunan bir resmi ilköğretim okulunda gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya deney grubunda 30 kontrol grubunda 34 olmak üzere toplam 64 öğrenci katılmıştır. Çalışma 10 hafta sürmüştür. Dersler, deney grubunda aktif öğrenme uygulamalarına dayalı etkinliklerle, kontrol grubunda 2005 MEB Fen ve Teknoloji öğretim programına dayalı olarak gerçekleşmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, ‘Kendi Kendine Öğrenme Becerileri Ölçeği’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde kovaryans analizi kullanılmıştır. Araştırmada, araştırma gruplarının kendi kendine öğrenme becerileri ölçeğinden elde ettikleri öntest ve sontest puanları açısından deney ve kontrol grubu öğrencileri arasında deney grubu lehine anlamlı farklılık bulunmuştur.


ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate the effectiveness of active learning applications on eight grade students’ self direct learning skills. Experimental design was used in the study. The study was implemented in a public primary school in Buca, İzmir in spring semester of 2008-2009. 64 students participated in the student study group in all, consisting 30 students in the experimental group and 34 students in the control group. The study lasted 10 weeks. The lessons were performed according to active learning applications in the experimental group, whereas in the control group the lessons were performed based on the 2005 Science and Technology curriculum. In the study, self direct learning scale was used as means of data collection. Covariance analysis techniques was used to analyze data. According to the students’ pretest and posttest scores obtained from the self direct learning scale, there was a significant difference between the experimental group and the control group in the favor of the experimental group.


ANAHTAR KELİMELER: Aktif Öğrenme, Kendi Kendine Öğrenme, Fen ve Teknoloji Dersi


KEYWORDS: Active Learning, Self Direct Learning, Science and Technology Course

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education