TÜRETİMCİ ÇOKLU ORTAMIN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE BAŞARI, TUTUM VE KALICILIĞA ETKİSİ


THE EFFECT OF GENERATIVE MULTIMEDIA LEARNING ENVIRONMENT ON TEACHER CANDIDATES’ ACHIEVEMENT, ATTITUDE AND RETENTION ACCORDING TO THEIR LEARNING STYLES


Prof. Dr. Ayhan YILMAZ & Arş. Gör. Sinem DİNÇOL ÖZGÜR


ÖZET
Çalışmanın amacı tasarlanan türetimci çoklu ortamın öğretmen adaylarının öğrenme stillerine göre başarı, tutum ve kalıcılığa olan etkisini incelemektir. Çalışmada “tek grup ön test-son test araştırma deseni” kullanılmıştır. Çalışmaya 2010 – 2011 Güz döneminde Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kimya Eğitimi Anabilim Dalında okuyan 31 öğretmen aday ı katılmıştır. Veri toplama aracı olarak; Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri (KÖSE), Kimyasal Bağlar Başarı Testi (KBBT) ve Kimya Tutum Ölçeği (KTÖ) kullanılmıştır. Çalışma sonucunda; çoklu ortam uygulamalarının Kimya öğretmen adaylarının başarı ve tutum puanlarında istatistiksel olarak anlamlı bir artışa neden olduğu; kalıcı öğrenmelerin sağlandığı tespit edilmiştir. Ancak öğretmen adaylarının başarı, tutum ve kalıcılıklarında öğrenme stillerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.


ABSTRACT
In the study, it was aimed to examine the effect of the designed generative multimedia learning environment on achievement, attitude and retention according to teacher candidates’ learning styles. The one group pretest-posttest design was used in the study. 31 teacher candidates, who were studying in Hacettepe University, Faculty of Education, and Department of Chemistry Education during 2010 – 2011 academic year’s fall term, were included in the study. Kolb Learning Styles’ Inventory, Achievement Test about Chemical Bonds and Chemistry Attitude Scale were used in the study as a data collection tool. It was found as a result of the study that multimedia learning environment applications caused a statistically significant increase in achievement and attitude scores of the chemistry teacher candidates and retention of learning. However, any statistically significant difference was not observed in the teacher candidates’ achievement, attitude and retention according to their learning styles.


ANAHTAR KELİMELER: öğrenme stilleri, türetimci çoklu ortam, başarı, kalıcılık, tutum


KEYWORDS: learning styles, generative multimedia learning environment, achievement, retention, attitude

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education