NESNESEL - UZAMSAL İMGELEME ve SÖZEL BİLİŞSEL STİL ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE’YE UYARLANMA ÇALIŞMASI


THE ADAPTATION STUDY OF THE OBJECT - SPATIAL IMAGERY and VERBAL QUESTIONNAIRE INTO TURKISH


Arş. Gör. Pınar NUHOĞLU & Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU


ÖZET
Bu araştırmada, Nesnesel - Uzamsal - Sözel Bilişsel Stil Modeli (Kozhevnikov, Kosslyn and Shephard, 2005) temel alınarak Blazhenkova, Kozhevnikov (2009) tarafından geliştirilmiş Nesnesel - Uzamsal İmgeleme ve Sözel Bilişsel Stil Ölçeği’nin (NUS Bilişsel Stil Ölçeği) Türkçe’ye uyarlanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Araştırma, Hacettepe Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinden yedi bölümün 1. ve 3. sınıflarında öğrenim gören 450 üniversite öğrencisi ile yürütülmüştür. NUS Bilişsel Stil Ölçeği, nesnesel - uzamsal imgeleme ve sözel olmak üzere üç boyutlu olup, 45 maddeden oluşmaktadır. Kapsam geçerliği için alan uzmanlarının görüşü alınmıştır. Yapı geçerliği için ise üç model sırasıyla denenerek doğrulayıcı faktör analizi yapılmış, en iyi uyum değerlerini “ilişkili üç faktörlü” modelin verdiği görülmüştür. Yapılan modifikasyonlar sonucunda [χ 2 (853, n=450)= 2388.32, p<0.000, RMSEA=0.063, GFI= 0.80, CFI= 0.91, NNFI= 0.091] model mükemmel uyum göstermiştir. Ölçeğin güvenirlik analizi için Cronbach Alpha katsayısı .829 olarak belirlenmiştir.


ABSTRACT
The purpose of this research is to adapt Object - Spatial Imagery and Verbal Questionnaire (OSIVQ, Blazhenkova, Kozhevnikov, 2009) into Turkish which is theoretically based on Object - Spatial - Verbal Cognitive Style Model (Kozhevnikov, Kosslyn and Shepard, 2005). In this context linguistic equivalence, validity and reliability analysis were conducted. The research is implemented with 1st and 3rd grade 450 students from seven departments of various colleges of Hacettepe University. OSIVQ is a three dimensional questionnaire, consists of 45 items. Expert opinions were obtained for the content validity of the OSIVQ. Confirmatory Factor Analysis was used by trying the 3 models within the construct validity analysis. The most satisfactory goodness of fit indices was obtained by the “correlated three dimensional model”. Model has showed perfect fit after the modifications [χ 2 (853, n=450)= 2388.32, p<0.000, RMSEA=0.063, GFI= 0.80, CFI= 0.91, NNFI= 0.091]. Cronbach Alpha value .829 has been determined.


ANAHTAR KELİMELER: Görsel Bilişsel Stil Ölçeği, dilsel eşdeğerlik, geçerlik, güvenirlik


KEYWORDS: Visual Cognitive Style Questionnaire, linguistic equivalence, validity, reliability

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education