Çoklu Ortamlar ile Desteklenen Çevre Eğitim Programının Çocukların Çevreye Yönelik Tutum ve Farkındalıklarına Etkisinin İncelenmesi


Investigation of the Effects of Environmental Education Program Supported by Multimedia on Children's Environmental Attitudes and Awareness


Aycan BULDUR & Esra ÖMEROĞLU


ÖZET
Bu araştırma çoklu ortamlar ile desteklenen çevre eğitimi programının çocukların çevreye yönelik tutumlarına ve farkındalıklarına olan etkisinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çevre Eğitimi Programının anasınıfına devam eden çocukların çevreye yönelik tutum ve farkındalıklara etkisinin incelendiği çalışmada ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen esas alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Sivas il merkezinde bulunan iki ilkokulun öğleden önce eğitim veren anasınıfları çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen Genel Bilgi Formu ve Soydan ve Samur (2013), tarafından geliştirilen Okul Öncesi Çocukları için Çevre Farkındalığı ve Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Çevre eğitiminin anasınıfına devam eden çocukların çevreye yönelik tutum ve farkındalıkları üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen Çoklu Ortamlar ile Desteklenen Çevre Eğitimi Programı uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde bağımsız gruplarda karşılaştırma yapmak için Mann Whitney U Testi, bağımlı gruplarda karşılaştırma yapmak için ise Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Eğitimin kalıcılığını tespit etmek amacıyla, eğitim programı tamamlandıktan dört hafta sonra veri toplama aracı deney grubunda yer alan çocuklara tekrar uygulanmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda; çoklu ortamlar ile desteklenen çevre eğitimi programının, çocukların çevreye yönelik tutum ve farkındalıklarında etkili olduğu ve bu etkinin kalıcı olduğu saptanmıştır.


ABSTRACT
This study was conducted in order to examine the effect of environmental education programs supported by multimedia on the environmental attitudes and awareness of children. The effect of the Environmental Education Program on the attitudes and awareness towards the environment of the children attending the kindergarten was examined by the PretestPost testControl Group experimental design. Two primary schools in Sivas province center were determined as study groups that gave education before the beginning of school. The "General Information Form" developed by the researcher and the "Environmental Awareness and Attitude Scale for Preschool Children" developed by Soydan and Samur (2013) were used as data collection tools in the research. Environmental Education Program Supported by Multimedia developed by the researcher was implemented in order to reveal the effect of the Environmental Education on the attitudes and awareness of the ongoing children of the kindergarten to the environment. In order to determine the permanence of the education, the Environmental Awareness and Attitude Scalefor Preschool Children was reapplied to the children in the experimental group four weeks after the training program was completed. As a result, it has been determined that the Environmental Education Program supported by Multimedia is effective on the attitudes and awareness of the children towards the environment and this effect is permanent.


ANAHTAR KELİMELER: Çevre Eğitimi, Çoklu Ortam, Okul Öncesi Eğitimi


KEYWORDS: Environmental Education, Multimedia, Preschool Education


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education