ÖĞRETMEN ADAYLARININ SESBİLGİSEL FARKINDALIKLARINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA


A STUDY ON PHONOLOGICAL AWARENESS OF PRE-SERVICE TEACHERS


Doç. Dr. Mehmet Cem Girgin


ÖZET
Bu araştırmanın amacı; öğretmen adaylarının sesbilgisel farkındalığa ilişkin görüşlerinin üniversitelerine, sınıflarına ve cinsiyetlerine göre bir farklılık oluşturup oluşturmadığını, öğretmen adaylarının sesbilgisel farkındalığa ilişkin görüşleri ile genel not ortalamaları ve yaşları arasında bir ilişkinin olup olmadığını incelemektir. Araştırmacı tarafından 18 maddelik bir anket geliştirilmiş ve veriler toplam 549 öğretmen adayından toplanmıştır. Sonuç olarak, öğretmen adaylarının sesbilgisel fakındalıklarına ilişkin görüşlerinin üniversiteleri, sınıf düzeyleri ve cinsiyetlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Anlamlılık düzeyleri sırasıyla p=.001, p=.037 ve p=.000 olarak bulunmuştur. Ayrıca, kızların sesbilgisel farkındalık düzeyleri erkeklerinkinden daha yüksek olarak bulunmuştur. Öğretmen adaylarının sesbilgisel farkındalığa ilişkin görüşleri ve genel not ortalamaları arasında düşük bir ilişki (r=0,14; p<.05) bulunmuşken, öğretmen adaylarının sesbilgisel farkındalığa ilişkin görüşleri ile yaşları arasında bir ilişki bulunmamıştır.


ABSTRACT
The purpose of this study; it is investigated whether teacher candidates’ views regarding the phonological awareness (PA) differ according to their universities, class-grades and gender, whether there is a correlation between teacher candidates’ views and avarege mean scores of academic achivement, ages. As a result, it was investigated whether teacher candidates’ views regarding PA differ according to their universities, class-grades and gender. Significance levels were determined as respectively p=.001, p=.037 and p=.000. Besides, female PA’s score was higher than male PA’s score . There was a low corelation between the views of teacher candidates regarding PA and avarege mean scores of academic achivement (r=0,14; p<.05). But however there was not a correlation between the views of teacher candidates regarding PA and ages.


ANAHTAR KELİMELER: Sesbilgisel farkındalık, İşitme engelliler, Öğretmen adayları


KEYWORDS: Phonological awareness, Hearing impaired program, Pre-service teacher

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education