Fen Eğitimi Alanında Yapılmış Harmanlanmış Öğrenme Çalışmalarına Yönelik Tematik İçerik Analizi


Thematic Content Analysis for Blended Learning Studies in Science Education


Burçin KAHRAMAN & Osman Nafiz KAYA


ÖZET
Bu çalışmada; 2003-2018 yılları arasında yayımlanmış, fen eğitimi alanında gerçekleştirilen harmanlanmış öğrenme çalışmalarının tematik içerik analizi yöntemiyle incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, ulusal ve uluslar arası veri tabanları taranarak 28 tez ve 35 makale olmak üzere toplamda 63 çalışma tematik içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmalar; “amaç”, “yöntem/desen”, “örneklem düzeyi”, “örneklem genişliği”, “harmanlanmış öğrenmenin uygulandığı konu”, “veri toplama aracı”, “veri analiz yöntemi”, “harmanlanmış öğrenmede kullanılan online sistem”, “harmanlanmış öğrenme modeli”, “sonuç” ve “öneri” temaları dikkate alınarak incelenmiştir. Sonuçlar çalışmaların çoğunluğunun harmanlanmış öğrenmenin ilgili bağımlı değişkenlere (başarı, tutum vb) etkisini belirlemek amacıyla yürütüldüğünü ortaya çıkarmıştır. Harmanlanmış öğrenme çalışmalarının örneklem genişliğinin genellikle sınırlı sayıda (N<150) olduğunu, en çok lisans öğrencileriyle yürütüldüğünü, çoğunlukla biyoloji konularında gerçekleştirildiğini ve öğretim yönetim sistemi olarak en çok MOODLE’ın kullanıldığını göstermiştir. Ayrıca çalışmalarda en çok nicel araştırma yöntemlerinin tercih edildiği, veri toplama aracı olarak da en çok başarı/kavram/beceri testleri ile tutum/motivasyon ölçeklerinin kullanıldığı belirlenmiştir. Elde edilen bulgular, çoğu çalışmada harmanlanmış öğrenme ortamının oluşturulmasında kullanılan modelin belirtilmediğini göstermiştir. Gelecekteki araştırmaların daha geniş ve daha küçük yaş grubundaki (ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki) örneklemlerle ve bu öğrencilerin fen bilimleri öğretmenleri ile, biyoloji konularının dışındaki diğer fen alanlarında da yapılması ve bu çalışmaların harmanlanmış öğrenme modellerinin birbirleriyle kıyaslanarak yürütülmesi önerilmektedir.


ABSTRACT
The aim of this study was to examine blended learning studies published between 2003-2018 in the field of science education with the thematic content analysis method. For this purpose, national and international databases were scanned, and a total of 63 studies, 28 thesis and 35 articles, were examined by thematic content analysis method. The studies were examined considering the themes; “aim”, “method / pattern”, “sample level”, “sample size”, “the subject of blended learning”, “data collection tool”, “data analysis method”, “online system used in blended learning”, “blended learning model”, “result” and “suggestion”. Results showed that the majority of the studies were conducted to determine the effect of blended learning on the related dependent variables such as achievement and attitude. It was found that the sample size of the blended learning studies was mostly small (N<150), these studies were mostly conducted with undergraduate students in biology subjects, and MOODLE was the most used learning management system in these studies. In addition, it was determined that the quantitative methods were mostly preferred in the studies and the achievement/conceptual understanding / skill tests and attitude / motivation scales were frequently used as data collection tools. It was found that any model for the blended learning environmet used in most studies was not specified. In the light of the findings, it is recommended that the future studies should be carried out with large sample size, with grades 3-12 and inservice science teachers, in other areas of science rather than biology and the blended learning models of these studies should be conducted by comparing them with each other.


ANAHTAR KELİMELER: Harmanlanmış öğrenme, fen eğitimi, tematik içerik analizi


KEYWORDS: Blended learning, science education, thematic content analysis


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education