LİMİT KONUSUNUN BİLGİSAYAR ORTAMINDA GÖRSELLEŞTİRİLMESİ VE FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ KONU HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ


VISUALIZATON OF LIMIT IN COMPUTER ENVIRONMENT AND THE VIEWS OF PROSPECTIVE TEACHERS ON THIS ISSUE


Öğr. Gör. Sema Çıldır


ÖZET
Fizik konularının anlaşılmasında ve fizik problemlerinin çözülmesinde iyi bir matematik alt yapıya ihtiyaç vardır. Bu nedenle ileri matematik konularına temel teşkil eden genel matematik dersi fizik öğrencileri için oldukça önemlidir. Genel matematik konularından olan limit ise türev ve integral kavramlarının anlaşılmasında büyük rol oynar. Bu çalışmada önce fizik öğretmen adaylarının limit konusundaki durumları ve kavram yanılgıları tespit edilmiş, genel matematik dersinin içerik ve işleniş biçimi hakkındaki görüşleri alınmıştır. Limit konusundaki eksikliklerine yönelik sağdan–soldan limit, sonsuza yakınsama gibi kavramların daha anlaşılır hale gelmesi için bilgisayar ortamında görselleştirmeler yapılmış ve öğrencilerle birlikte bilgisayar ortamında çalışılmıştır. Çalışma sonucunda, hem limit konusunun kalıcı ve anlamlı öğrenilmesi için hem de öğretmen adaylarının sahip oldukları kavram yanılgılarının ortadan kaldırılması için bilgisayar ortamında gerçekleştirilen görselleştirmelerin faydalı olacağı önerilmektedir. Bir diğer öneri de elde edilen sonuçlar doğrultusunda, genel matematik dersinin içerik olarak fizik öğretmen adaylarına daha uygun planlanmasıdır.


ABSTRACT
In the comprehension of the subjects of physics and in the correct solution of physics questions, a substantial mathematical foundation is a pre-requisite. Thus, general mathematics course, which is the basis for advanced mathematics, is highly important for students. Limit, which is one of the subjects within general mathematics, plays a crucial role in the comprehension of the concepts of derivative and integral. In this study, first, the levels of prospective teachers regarding the limit and their misconceptions were determined, and their views on the content and methodology of the general mathematics course were asked. Various computer-generated visualizations were done for their deficiencies related to the limit in order to make the concepts such as limit on the right/left and infinite convergence more comprehensible, and students were instructed in a computer environment. As a result of the study, it was recommended that computer-generated visualization was helpful both in order to eliminate the misconceptions of prospective teachers and to teach the limit permanently and meaningfully. In the light of the findings of the study, it was also recommended that the content of the general mathematics course should be re-planned according to the needs of prospective physics teachers.


ANAHTAR KELİMELER: fizik öğretmen adayları, genel matematik dersi, görselleştirme, limit ve kavram yanılgıları.


KEYWORDS: prospective physics teachers, general mathematics course, visualization, limit and misconceptions.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education