İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN HİZMETİÇİ EĞİTİME YÖNELİK ALGI VE BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ


INVESIGATION OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS’ PERCEPTIONS AND EXPECTATIONS ABOUT IN-SERVICE EDUCATION


Doç. Dr. Ramazan BAŞTÜRK


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim öğretmenlerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen hizmetiçi eğitimler ile ilgili algı ve beklenti düzeylerini belirlemek ve bu algı ve beklenti düzeylerinin cinsiyet ve öğretmenlik alanlarına göre farklılık gösterip – göstermediğini ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla araştırmacı tarafından bir ölçme aracı geliştirilerek kullanılmıştır. Araştırmaya, Denizli il merkezinde bulunan ilköğretim okullarından oransız küme örnekleme yöntemi ile 10 ilköğretim okulu, bu okullardan da toplam 301 öğretmen örneklem olarak seçilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, ilköğretim öğretmenlerinin katıldıkları hizmetiçi eğitimler ile ilgili algılarının olumlu olduğu, katılacakları hizmetiçi eğitimler ile ilgili beklentilerinin ise yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılan ilköğretim öğretmenlerinin katıldıkları hizmetiçi eğitimler ile ilgili algıları arasında “erkek” öğretmenler ve “sınıf” öğretmenleri lehine anlamlı bir fark belirlenmişken, katılacakları hizmetiçi eğitimler hakkında bütün öğretmenlerin benzer beklentilere sahip oldukları belirlenmiştir.


ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate elementary school teachers’ perceptions and expectations about in-service education organized by the Ministry of Education. The inventory was design to measure teachers’ in-service educational perceptions and expectations based on two components of the in-service education: participated in-service education and will participate in service education. Data were obtained from 301 elementary school teachers working at K-8 schools in Denizli. The results of the study demonstrated that all elementary school teachers participated in this study have similar expectations about the in-service education that are going to participate in their future professional life. On the other hand, “male” and “classroom” teachers’ perceptions about in-service education that were participated in their past professional life were different and more positive than the “female” and “subject” teachers.


ANAHTAR KELİMELER: Öğretmen eğitimi, mesleki gelişim, hizmetiçi eğitim.


KEYWORDS: Teacher education, professional development, in-service education

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education