Öğretmenlerin Algıladıkları Uyumsal Performans Ölçeği’nin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik-Güvenirlik ve Betimsel Analiz


Adaptation of Teachers’ Perceived Adaptive Performance Scale to Turkish Culture: Validity-Reliability and Descriptive Analysis


Ümit DİLEKÇİ & Şenay SEZGİN NARTGÜN


ÖZET
Bu araştırmayla Öğretmenlerin Algıladıkları Uyumsal Performans Ölçeği’nin geçerlik-güvenirlik çalışmaları yapılarak Türk kültürüne uyarlanması ve öğretmenlerin görüşlerinin betimsel analizle ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırma, üç farklı çalışma grubuyla yürütülmüş olup bu grupları Türkiye’nin farklı illerindeki ortaokullarda görevli öğretmenler oluşturmaktadır. İlk olarak ölçeğin dilsel eşdeğerliği sağlanmış (r=.919) ve ölçek uzman görüşüne sunulmuştur. Daha sonra uzman görüşleri doğrultusunda düzeltmeler yapılarak ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek amacıyla AFA ve DFA; güvenirliğini belirlemek amacıyla ise Cronbach’s alpha iç tutarlılık katsayısı, madde-toplam korelâsyonu ve boyutlar arası korelâsyon analizleri yapılmıştır. Ölçeğin boyutları ve toplamı için hesaplanan iç tutarlılık katsayıları ölçeğin güvenirliğini işaret etmekte (α=.794-.882 arasında); madde-toplam korelâsyonları literatürde belirtilen ölçütleri karşılamakta (r=.381-.769 arasında); boyutlar arasındaki anlamlı ilişkiler de boyutlar arasındaki iç tutarlılığın sağlanmış olduğunu göstermektedir (r=-.363-.645 arasında). Nihai yapıya kavuşturulan ölçek, Bolu ilindeki 66 ortaokulda görevli 732 öğretmene uygulanmış ve elde edilen verilerle ölçeğin betimsel analizi yapılmıştır. Betimsel analiz bulgularına göre; öğretmenlerin görüşlerinin Beklenmedik Durumları Yönetme boyutunda “sık sık”, Kişiler Arası ve Kültürel Uyum Gösterme boyutunda “her zaman”, Problemlerle Başa Çıkamama boyutunda “nadiren”, ölçeğin toplamında ise “her zaman” düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda, ölçeğin Türk kültürüne uyarlandığında geçerli ve güvenilir olduğu görülmüş ayrıca eğitim örgütlerinde uygulanabileceği betimsel analiz sonuçlarıyla ortaya konmuştur.


ABSTRACT
This study aims to adapt Teachers’ Perceived Adaptive Performance Scale to Turkish culture. The study was conducted with three different study groups composed of teachers in secondary schools in different provinces of Turkey. First, the linguistic equivalence of the scale was achieved (r=.919) and it was presented to experts’ opinions. Afterwards, to determine the construct validity, AFA and DFA were used, and then reliability analysis was conducted. The internal consistency coefficients for the dimensions and the sum of the scale indicate the reliability of the scale (α=.794-.882); item-total correlations meet the specified criteria (r=.381-.769); significant relationships between the dimensions also indicate internal consistency between dimensions is ensured (r=-.363-.645). The final scale was applied to 732 teachers in 66 secondary schools in Bolu province and descriptive analysis was performed. According to findings, teachers’ perceptions of their adaptive performance were found to be “frequently” in Handling Unexpected Situations dimension, “always” in Interpersonal and Cultural Adaptability dimension, “rarely” in Inability to Cope with Problems dimension, and “always” in the sum of the scale. As a result it was seen that the scale was valid and reliable when adapted to Turkish culture.


ANAHTAR KELİMELER: Uyumsal performans, uyarlama, geçerlik, güvenirlik, betimsel analiz


KEYWORDS: Adaptive performance, adaptation, validity, reliability, descriptive analysis


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education