Okulların Finansman Yönetimi Açısından Okul Yöneticilerinin Politik Becerilerinin Kullanımına İlişkin Görüşleri


School Administrators Views Regarding The Using of Political Skills on the Schools Financing Management


Esen ALTUNAY


ÖZET
Araştırmanın amacı eğitim finansmanı yönetimi açısından okul yöneticilerinin politik becerilerinin kullanımına ilişkin görüşlerini ortaya koymak ve öneriler sunmaktır Araştırmanın deseni olarak nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni ve tümevarımsal bir çözümleme yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Okul yöneticiliği görevini sürdüren 20 okul yöneticisi araştırmanın çalışma grubunda yer almaktadır. Araştırmanın sonunda okul yöneticileri eğitimin ekonomik rolü ve finansmanının sağlanmasına ilişkin görüşlerinde eğitim sistemi bir finansman aracı olarak insan gelişimini temel almalı temasını vurgulamaktadırlar. Politik becerilerden en çok ilişki ağı kurma becerisi ve kişilerarası etkileme kullanıldığı belirtilmiştir. Eğitim finansmanına katkı sağlayan okul çevresinin beklentilerinin yönetiminde en çok ilişki ağı kurma daha öne çıkmıştır. Politik becerilerin kullanımında kişilerarası etkinin kullanımı en çok vurgulanmıştır.


ABSTRACT
The aim of this research is to reveal out the views regarding the using of the political skills of school administrators for educational financing and to offer some suggestions As a research design, the phenomenological research design, one of the qualitative research methods and inductive research approach were used. Participants selected by purposive sampling methods of criterion samplings. 20 school administrators who are in charge of school administrators participated in the study. As a result, school administrators for the economic role of education emphasized; education should be based on human development. Networking ability and interpersonal influence were most common from the political skills. Networking ability was more prominent for the management of school environment s expectations which contributed to the financing of school. Among the using of the political skills, the using of interpersonal influence was most emphasized.


ANAHTAR KELİMELER: politik beceriler, okul yöneticileri, eğitim finansmanı yönetimi, okul finansmanı


KEYWORDS: political skills, school administrators, education financing management, school financing


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education