Matematik Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri


Critical Thinking Tendencies of Prospective Mathematics Teachers


Dr. Nazan Sezen YÜKSEL , Dr. Meltem SARI UZUN & Doç. Dr. Şenol DOST


ÖZET
Bireylerin hem eğitim hayatlarında hem de gündelik yaşamlarında karşılaştıkları olaylar karşısında akıl yürütme, durumu analiz etme veya değerlendirme gibi birtakım zihinsel süreçlerden geçtikleri bilinmektedir. Eleştirel düşünme, bu zihinsel süreçleri kapsamasının yanı sıra bilgiyi özgün bir biçimde elde etme, karşılaştırma, kullanma ve değerlendirmeyi amaç edinen bir düşünme biçimi olarak tanımlanmaktadır. Problem çözme, problem kurma ve muhakeme yapma gibi üst düzey zihinsel süreçlerle de ilişkili olan eleştirel düşünme becerisi, matematik eğitimi açısından da oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı, matematik öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerinin düzeyini belirlemek ve eleştirel düşünme eğilimlerini farklı değişkenler açısından incelemektir. Bu amaçla, Ankara ilinde yer alan bir devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan matematik öğretmen adaylarına, Facione ve arkadaşları tarafından 1998 yılında geliştirilen California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği uygulanmıştır. Matematik öğretmen adaylarına ölçeğin yanı sıra demografik bilgilerini sorgulayan bir form verilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda, öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri, cinsiyet, sınıf düzeyi, mezun olunan lise türü ve öğretmenlik deneyimi gibi değişkenlere ve ölçekte yer alan her bir alt boyuta göre incelenmiş ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda matematik öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerine yönelik değerlendirmelerde bulunulmuştur.


ABSTRACT
As we know, individuals go through some mental processes such as reasoning, analysing and evaluating the situation during the both educational life and daily living. The critical thinking; which contains these mental processes, is also identified as a thinking style which aims to obtain the information originally, compare and use. The critical thinking ability is also related with high level mental processes; such as problem solving, problem posing and reasoning and it is also highly important for mathematical education. The aim of this study is to determine the level of critical thinking tendency of prospective mathematics teachers and examine this tendency by different variables. For this purpose; California Critical Thinking Tendency Scale which is developed by Facione et al. in 1998, is applied to prospective mathematics teachers in a public university in Ankara City. Besides this scale; a form is given to prospective mathematics teachers which checks up the demographic information. In the direction of obtained data; the critical thinking tendency of prospective mathematics teachers is both examined by variables such as gender, grade level, graduated high school and teaching experience and the analysis of data is also made according to each sub-dimension included in the scale. According to the results evaluation and recommendation are made about critical thinking tendency of prospective mathematics teachers.


ANAHTAR KELİMELER: Eleştirel düşünme, zihinsel süreç, problem çözme, problem kurma.


KEYWORDS: Critical thinking, mental process, problem solving, problem posing.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education