Lisans Öğrencileri İle Formasyon Programına Devam Eden Kursiyerlerin KPSS Konusundaki Görüşleri


The Views on KPSS (Public Personnel Selection Exam) of Undergraduate Students and Traınees Enrolled At A Pedagoıcal Formation Program


Dr. Feyyat GÖKÇE


ÖZET
Bu araştırma lisans öğrencileri ile formasyon programına devam eden kursiyerlerin KPSS sınavına yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Görüşlerin belirlenmesinde yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmaya 2012-2013 Öğretim Yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesinin 14 bölüme devam eden 60 4. Sınıf öğrencisi ile 12 farklı alandan 52 formasyon kursiyeri dâhil edilmiştir. Görüşme formu ile elde edilen görüşler temalara dönüştürülerek yorumlanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; lisans öğrencilerinin %41’i öğretmenliğe giriş sınavının gereksiz, %38,3’ü ise gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Formasyon grubunun %53,8’i sınavın gerekli olduğu görüşündedir. Lisans öğrencilerinin %60’ı formasyon grubunun %78,8’i ders başarısı ile KPSS’den alınan puanlar arasında bir ilişkinin olmadığını belirtmişlerdir. Lisans öğrencilerinin % 86,7’si formasyon grubunun ise 84,6’sı KPSS'nin öğretmenlik için tek başına yeterli olmadığı görüşündedirler. Her iki grubun da yarısından fazlası KPSS’nin içeriği ile fakültedeki derslerin içeriğinin kısmen örtüştüğünü belirtmişlerdir. Lisans öğrencilerinin %55’i formasyon grubunun ise %84,6’sı dershaneye ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Her iki grubun da yaklaşık yarısı öğretim elemanların KPSS hakkında kendilerini kısmen bilgilendirildiklerini fakat fakülte yönetiminin bu konuda yeterli çaba göstermediğini belirtmişlerdir. Her iki grubun %60’ından çoğu “alan sınavının” gerekliliğine inanmaktadırlar. Bu sonuçlara göre KPSS’nin sınava giren öğretmen adaylarınca kabul edilebilirliğinin tartışmalı olduğu söylenebilir.


ABSTRACT
This study was conducted to canvass the views on KPSS of undergraduate students and trainees enrolled at a pedagoical formation program. To do that, a semi-structured interview form was used. The participants were 60 4th year students at the 14 departments of Uludag University Education Faculty at 2012-2013 academic year and 52 pedagogical formation trainees from 12 different fields. The views canvassed through the interview form were interpreted after converted into themes. The findings suggest that 41% of the undergraduate students consider KPSS needless while 38.3% of them and 53.8% of the formation group deem it necessary. 60% of the undergraduate students and 78.8% of the formation group think there is no relationship between course performances and KPSS grades. 86.7% of the undergraduate students and 84.6% of the formation group think KPSS is not sufficient on its own to be a teacher. More than half of both the groups think that the contents of KPSS and faculty courses partially match. 55% of the undergraduate students and 84.6% of the formation group confirm the need for private teaching institutions. Nearly half of both the groups say their lecturers informed them about KPSS to some extent but the faculty administration did not try hard enough to do that. More than 60% of both the groups believe in a “field exam”. These results suggest that KPSS is questionable in terms of the extent to which it is adopted its takers.


ANAHTAR KELİMELER: KPSS, öğretmen seçme sınavı, öğretmen adayları


KEYWORDS: KPSS, teacher selection exam, teacher candidates

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education