Öz-duyarlığın Vücut Algısı, Beden Kitle İndeksi, Yaş ve Ebeveyn Tutumları ile İlişkisi


Relationships between Self-Compassion and Body Image Satisfaction, Body-Mass Index, Age and Parental Attitudes


Melisa SEVİ KOÇ & Fidan KORKUT OWEN


ÖZET
Bu çalışmanın amacı kadın üniversite öğrencilerinde öz-duyarlık ile vücut memnuniyeti/algısı ve beden kitle indeksi (BKİ) arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve öz-duyarlığın yaş (19-24 ve 25-30), ebeveyn tutumu (otoriter, koruyucu, demokratik, tutarsız), BKİ (zayıf, normal, fazla kilolu) ve vücut algısı/memnuniyeti (düşük ve yüksek) açısından farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Araştırmanın katılımcılarını Türkiye'de lisans/yüksek lisans/doktora düzeyinde eğitime devam eden ve gönüllü olarak internet üzerinden araştırmaya katılan 19-30 yaş aralığında 443 kadın oluşturmaktadır. Veriler, Google Forms aracılığı ile internet üzerinden toplanmıştır. Verilerin analizinde Pearson korelasyon analizi, bağımsız gruplar t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Bulgular, öz-duyarlık ile vücut algısı/memnuniyeti arasında pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir ilişki; buna karşın öz-duyarlık ile BKİ arasında ise negatif yönlü ancak istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olmayan bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Gruplar arası yapılan analizlere göre, öz-duyarlığın ebeveyn tutumu ve vücut algısı/memnuniyeti düzeyine bağlı olarak istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaştığı; ancak yaş ve BKİ açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma görülmediği bulunmuştur. Bulgular mevcut alanyazını ışığında tartışılmış ve ileride yapılacak araştırmalara ve uygulamaya dönük önerilere yer verilmiştir.


ABSTRACT
In a sample of Turkish female university students, the first aim of this study is to demonstrate the relationships between self-compassion and body image satisfaction and between self-compassion and body mass index (BMI) while the second aim of the study is to show whether there are significant mean differences in the self-compassion scores among distinct groups of age (19-24 and 25-30), parental attitude (authoritarian, protective, democratic, inconsistent), BMI (underweight, normal, overweight) and body image satisfaction (low and high). The participants of the study consisted of 443 female volunteers aged between 19-30. Data was collected via the internet. For the purposes of the study, Pearson correlation analysis, independent samples t-test and one-way analysis of variance (ANOVA) were performed. Results indicated positive and statistically significant relationship between self-compassion and body image satisfaction and negative but statistically insignificant relationship between self-compassion and BMI. Regarding between groups analyses, results showed that there are significant mean differences between different groups of parental attitude and body image satisfaction in terms of self-compassion scores while no such significant mean differences were found for different groups of age and BMI. In accordance with the relevant literature, current findings were discussed and suggestions for future research/counseling practice were given.


ANAHTAR KELİMELER: Öz-Duyarlık, Vücut Algısı, Yaş, Ebeveyn Tutumu, Beden Kitle İndeksi


KEYWORDS: Self-Compassion, Body Image Satisfaction, Age, Parental Attitudes, BMI


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education