Okul Yöneticilerinin Beş Faktör Kişilik Özellikleri ile Yönetsel Güçlülükleri Arasındaki İlişki


The Relationship between School Administrators’ Five Factor Personality Traits and Managerial Resourcefulness


Songül KARABATAK


ÖZET
Bu çalışmada okul yöneticilerinin beş faktör kişilik özellikleri ile yönetsel güçlülük arasındaki ilişki incelenmiştir. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı çalışma kapsamında, Elazığ ili ve ilçelerinde görev yapan okul yöneticilerinden oransız eleman örnekleme yöntemi ile belirlenen 191 okul yöneticisinden veri toplanmıştır. Verilerin toplanması sürecinde On-Maddeli Kişilik Ölçeği ile Yönetsel Güçlülük Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi için betimsel istatistiklerden faydalanılmıştır. Çalışma sonunda, okul yöneticilerinin yönetsel güçlülüklerinin orta düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. Okul yöneticileri en çok görev odaklı ve sorumluluk kişilik özelliğine sahip olduklarını belirtmişlerdir. Araştırma sonunda yönetsel güçlülük ve boyutları ile deneyime açıklık özelliği arasında pozitif ve anlamlı ilişki olduğu ve dışadönüklük, yumuşak başlılık ve duygusal dengelilik özelliklerinin kişilik özelliklerinin yönetsel güçlülüğün boyutları ile hiç bir ilişkisinin olmadığı görülmüştür. Ayrıca, azimli ve görev odaklı yöneticilerin daha çok sorumluluk sahibi oldukları ortaya çıkmıştır. BFK özellikleri birlikte, okul yöneticilerinin yönetsel güçlülüklerine düşük düzeyde ve anlamlı bir ilişki vermektedir. Çalışma sonunda, sadece deneyime açıklık özelliğinin yönetsel güçlülük üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu, diğer kişilik özelliklerin ise yönetsel güçlülük üzerinde anlamlı etkiye sahip olmadığı görülmüştür. Çalışmanın sonunda araştırmanın sonuçlarına göre çeşitli önerilerde bulunulmuştur.


ABSTRACT
In this study, it is aimed to reveal the relationship between personality traits and managerial resourcefulness of school administrators. Within the scope of the study a relational research model was used. The study sample consisted of 730 school administrators who served in Elazığ city center and its districts. Data was collected from 191 school administrators using the method of disproportionate stratified sampling. The Ten-Item Personality Inventory and the Managerial Resourcefulness Scale were used to collect data. Descriptive statistics were used for the analysis of the data. At the end of the study, the managerial resourcefulness of the school administrators were found to be medium level. School administrators have indicated that they are mostly task-oriented and have conscientiousness personality trait. At the end of the study, it has been found that while there was a positive and meaningful relationship between both managerial resourcefulness and its dimensions and openness to experience personality trait, there wasn't any relation between managerial resourcefulness and other four personality (conscientiousness, extraversion, agreeableness or emotional stability) traits. In addition, it has been revealed that the more perseverance and task-focused administrators are more conscientious. All big five personality (BFP) traits give a low level and meaningful relationship to managerial resourcefulness of school administrators. It has been seen that only openness to experience is a significant predictor of managerial resourcefulness, while other personality traits have no significant effect on managerial resourcefulness. At the end of the study, some suggestions were made according to the results of the research.


ANAHTAR KELİMELER: Beş faktör kişilik kuramı, kişilik, yönetsel güçlülük, okul yöneticisi


KEYWORDS: Big five personality theory, personality, managerial resourcefulness, school administrator


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education