Öğretmen Adaylarının Öğretme-Öğrenme Anlayışları ile Öğrenci Kontrol İdeolojileri Arasındaki İlişki


Correlation Between Pre-Service Teachers’ Teaching-Learning Conceptions and Their Student Control Ideologies


Gökhan BAŞ & Yrd. Doç. Dr. Ömer BEYHAN


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının öğretme-öğrenme anlayışları ile öğrenci kontrol ideolojileri arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Bu nedenle bu araştırma “ilişkisel tarama modeli”nde bir araştırma olup, betimsel bir çalışmadır. Araştırmada, veri toplama araçları olarak “öğretme-öğrenme anlayışları ölçeği” ile “öğrenci kontrol ideolojileri ölçeği” kullanılmıştır. Yapılan araştırmada Pearson momentler çarpımı korelasyon analizi sonucunda, öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğretme-öğrenme anlayışı ile öğrenci kontrol ideolojileri arasında negatif yönde anlamlı ilişki, geleneksel öğretme-öğrenme anlayışı ile öğrenci kontrol ideolojileri arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca, yapılan çoklu regresyon analizi sonucunda da öğretme-öğrenme anlayışlarının öğrenci kontrol ideolojilerinin anlamlı birer yordayıcısı olduğu anlaşılmıştır.


ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate the correlation between pre-service teachers’ teaching-learning conceptions and their student control ideologies. For this purpose, “correlations survey method” was adopted in this study in order to find answers to the research questions. According to Pearson’s moments correlation analysis carried out in the study, it was found out that there was a significant negative correlation between pre-service teachers’ constructivist teaching-learning conception and their student control ideologies. Also, it was found that there was a significant positive correlation between pre-service teachers’ traditional teaching-learning conception and their student control ideologies. On the other hand, according to the results of the regression analysis, it was found out that pre-service teachers’ teaching-learning conceptions predicted their student control ideologies significantly.


ANAHTAR KELİMELER: öğretme-öğrenme anlayışları, öğrenci kontrol ideolojileri, öğretmen adayları.


KEYWORDS: teaching-learning conceptions, student control ideologies, pre-service teachers.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education