Öğretmenlerin Akran Zorbalığına İlişkin Görüşleri Ve Zorbalıkla Baş Etme Stratejileri


Teachers’ Views of Peer Bullying and Their Coping Strategies with Bullying


Uzm. Nevra ATIŞ AKYOL, Uzm. Cansu YILDIZ & Prof. Dr. Berrin AKMAN


ÖZET
Çocukların yaşadığı akran zorbalığı ve uygulanan müdahale yöntemleri çocuğun sosyal gelişimi açısından önemlidir. Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin akran zorbalığına ve zorbalıkla baş etme stratejilerine ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Çalışmada ulaşılabilir örneklem yolu ile 8 okul öncesi öğretmeni, 8 sınıf öğretmeni, 6 rehber öğretmen ve 8 ortaokul branş öğretmeni olmak üzere toplam 30 öğretmenden yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılarak veriler toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak araştırmacılar tarafından gruplandırılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun akran zorbalığını “Akranların birbirlerine gösterdikleri sözel, fiziksel, psikolojik/duygusal baskı” şeklinde tanımladıkları görülmüştür. Okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin sınıflarında en çok fiziksel zorbalık yaşandığını ifade ederken; ortaokul branş öğretmenlerinin sınıflarında en çok sözel zorbalık yaşandığını belirttikleri görülmüştür. Ayrıca öğretmenlerin büyük bir kısmı okul olarak akran zorbalığını önlemeye yönelik politikaların olmadığını ifade etmişlerdir.


ABSTRACT
Peer bullying experienced by children and the methods of intervention are important for the child's social development. The purpose of this research is to examine the views of the teachers about peer bullying and their coping strategies with it. Data were collected using a semi-structured interview questionnaire consisting of 8 pre-school teachers, 8 classroom teachers, 6 school counselors and 8 middle school branch teachers through convenience sampling in the study. The data obtained from the study were grouped by the researchers using the content analysis method. As a result of the research, it has been seen that most of the teachers describe peer violence as "Verbal, physical, psychological / emotional pressure that peers show to each other". While pre-school and classroom teachers stated that they experienced the most physical bullying in their classes, it was seen that middle school branch teachers stated that they had the most verbal bullying in their classes. In addition, most teachers have stated that there are no school policies to prevent peer bullying.


ANAHTAR KELİMELER: akran zorbalığı, öğretmen görüşleri


KEYWORDS: peer bullying, teachers’ views


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education